Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-165

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 20 september 2010

aan de minister van Justitie

Justitiehuizen - Justitieassistenten - Werklast - Problematiek van de enkelbanden - Gedeeltelijke privatisering van de follow-up

rechtsbijstand
vervangende straf
strafsanctie

Chronologie

20/9/2010 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Vraag nr. 5-165 d.d. 20 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de pers lees ik dat er volgens directeur-generaal Annie Devos van de justitiehuizen te weinig justitieassistenten zijn om de veroordeelden met een enkelband te volgen. Driehonderd enkelbanden blijven onbenut. De wachtlijsten groeien. Alleen al in het Antwerpse justitiehuis wachten 368 veroordeelden op een enkelband.

Daarnaast zijn rechters steeds meer geneigd om alternatieve straffen uit te spreken. Ook wat de probatie, echtscheidingszaken en werkstraffen betreft, is er in de justitiehuizen een gebrek aan personeel.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1.Hoeveel veroordeelden wachten momenteel op een enkelband? Kan de minister deze cijfers opsplitsen per gerechtelijk arrondissement?

2.In hoeveel justitieassistenten, belast met de opdracht om veroordeelden met een enkelband te volgen, is in totaal voorzien?

3.Hoeveel veroordeelden met een enkelband moet een justitieassistent gemiddeld volgen? Is dit cijfer in de afgelopen vijf jaar gestegen?

4.Hoeveel justitieassistenten ontbreken voor het elektronische toezicht? Vanwaar dit tekort? Klopt het dat de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie justitieassistenten in ziekteverlof of met loopbaanonderbreking niet vervangt?

5.In hoeveel justitieassistenten, belast met probatie en werkstraffen, is in totaal voorzien?

6.Hoeveel justitieassistenten zijn er te weinig voor de probatie? Hoeveel voor de werkstraffen en de echtscheidingszaken? Vanwaar die tekorten? Klopt het dat de FOD Justitie justitieassistenten in ziekteverlof of met loopbaanonderbreking niet vervangt? Hoe denkt de minister dit probleem op te lossen? Door bijkomende aanwervingen ? Is hij bereid te onderzoeken of privépartners soelaas kunnen bieden voor de installatie, de controle en dagelijkse follow-up van de naleving van de voorwaarden, zodat de justitieassistenten zich kunnen toeleggen op de voorafgaande screening van de veroordeelde (indien de rechter of strafuitvoeringsrechtbank dit nodig acht), de periodieke follow-up (naargelang de noodzaak volgens inschatting individuele veroordeelde) en de eventuele follow-up van de reďntegratie in de maatschappij in plaats van zich bezig te houden met de follow-up van de overtredingen?

7.In antwoord op een mondelinge vraag (nr. 14202) van Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (nr. 14 202, Integraal verslag C0647, P.3) tijdens de vorige legislatuur antwoordde de minister het volgende:

“In verschillende deelaspecten kan men privatisering overwegen. De plaatsing van het toezichtsmateriaal, bijvoorbeeld. Dat is de controle op zich, de technologie om te weten wie waar correct verblijft, of de controle ter plaatste. In elk geval moeten de justitiehuizen de centrale speler zijn en moet de dienstverlening op hun draagkracht worden afgestemd. Zij bepalen het beschikbaar aantal toezichtboxen. Privatisering moet kunnen voor bepaalde onderdelen. Wij bevragen op dit moment de markt. Wat kunnen de marktspelers ons aanbieden en tegen welke kwaliteitsvereisten? Welke kennis hebben zij van het controlesysteem? Welke prijzen hanteren zij?”

Wat is het resultaat van zijn bevraging? Welke elementen zouden geprivatiseerd kunnen worden? Is het verslag hieromtrent positief? Zo ja, wanneer wordt de piste rond gedeeltelijke privatisering geďmplementeerd?

8.De minister heeft in de Commissie voor de Justitie van de Senaat reeds gesteld dat hij voorstander is van de invoering van het elektronische toezicht als autonome straf. Hoever staat hij daarmee?