Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-136

van Cécile Thibaut (Ecolo) d.d. 20 september 2010

aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid

Grensarbeiders - Groothertogdom Luxemburg - Kinderbijslagen - Afschaffing

grensarbeider
Luxemburg
gezinsuitkering

Chronologie

20/9/2010Verzending vraag
28/6/2011Antwoord

Vraag nr. 5-136 d.d. 20 september 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

In de zomer van 2010 besteedde de pers ruime aandacht aan het wetsontwerp 6148 dat op 13 juli 2010 door de Kamer van Afgevaardigden van het Grootherdogdom Luxemburg werd goedgekeurd. Die wet, die op 1 oktober 2010 in werking zal treden, schaft voor alle Luxemburgse werknemers de kinderbijslag af zodra het kind achttien jaar wordt. De compensatiemaatregelen die de Luxemburgse regering heeft genomen, zijn uitsluitend bedoeld voor de inwoners van het groothertogdom.

Niet minder dan 37.000 Belgen werken in het Groothertogdom Luxemburg en daarvan zijn er 27.000 gedomicilieerd in de provincie Luxemburg. De maatregel treft dus een deel van de Luxemburgers die in het Groothertogdom Luxemburg als arbeider of bediende werken.

Die wet dreigt economische en sociale gevolgen te hebben in onze provincie. In talrijke gevallen maken de gezinsbijslagen immers het verschil uit met de Belgische lonen, vooral voor de laagste lonen.

Bovendien is deze wet een inbreuk op het Europees gemeenschapsrecht. De kinderbijslagen zijn weliswaar afgeschaft voor alle kinderen, maar de studiebijslagen worden alleen nog uitgekeerd aan degenen die in het groothertogdom wonen. Naast de syndicale redenering “Bij gelijk werk moeten ook de bijdragen en uitkeringen gelijk zijn”, ben ik van oordeel dat er hier echt sprake is van een morele discriminatie.

De OGBL (Confédération syndicale indépendante du Luxembourg) zou hebben berekend dat, als de Belgische arbeiders die in het Groothertogdom Luxemburg werken, op het Belgische kinderbijslagstelsel zouden terugvallen, dit voor de Belgische Staat een bijkomende uitgave zou betekenen van 2.670.000 euro.

Gelet op die situatie had ik graag geweten of de eerste minister van plan is om het probleem van de afschaffing van de kinderbijslagen voor de grensarbeiders die in het groothertogdom werken, op de agenda van de eerstvolgende Belgisch-Luxemburgse top te plaatsen teneinde deze schending van het Europees gemeenschapsrecht te regelen.

Antwoord ontvangen op 28 juni 2011 :

Ik heb de vraag van het geachte lid niet op mijn agenda van recente ontmoetingen met mijn Luxemburgse collega geplaatst.