Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11264

van Fabienne Winckel (PS) d.d. 19 maart 2014

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

de bekendmaking van de lijst van restaurants en snackbars die de normen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen overtreden

horecabedrijf
Keuringsdienst van waren
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
toegang tot de informatie

Chronologie

19/3/2014Verzending vraag
27/3/2014Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4880

Vraag nr. 5-11264 d.d. 19 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik heb via de pers vernomen dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zou overwegen om een website te openen waar de resultaten van de controles van de hygiëne in restaurants en snackbars worden bekendgemaakt. Als na een inspectie door het FAVV zou blijken dat een restauranthouder niet in orde is met de hygiënische normen en procedures zou dit op een website verschijnen die toegankelijk is voor het publiek.

Ook al is het vanzelfsprekend van cruciaal belang om transparantie te verzekeren en de consumenten duidelijk te informeren over risico's inzake voedselveiligheid, maak ik mij ook zorgen over de mogelijke onherstelbare schade die restauranthouders na een negatieve evaluatie door de inspecteurs van het Agentschap kunnen oplopen.

Ik vraag me dus af wat de voordelen zijn van dit nieuwe initiatief en hoe die bekendmaking concreet in zijn werk zal gaan.

Kan de minister ons laten weten hoe de bekendmaking van de resultaten op de website zal verlopen? Wordt elk soort overtreding automatisch op de website vermeld? Zal er een onderscheid worden gemaakt tussen een “ernstige” en een “lichte” inbreuk? Zullen de aanbevelingen en/of waarschuwingen ook in het evaluatierapport worden opgenomen en bekendgemaakt aan het publiek? Hoeveel tijd verstrijkt er, in geval van negatieve evaluatie, voor het FAVV nagaat of de situatie in positieve zin is geëvolueerd? Worden de lijsten dagelijks bijgewerkt? Hoe zal die informatie genoemd worden? Welke inlichtingen zullen vermeld worden? Wat is de mening van de vertegenwoordigers van de sector over dit voornemen? Is het FAVV van plan om deze maatregelen uit te breiden tot scholen, refters of andere structuren in de voedingssector, zoals bakkerijen, slagerijen en landbouwbedrijven, die door het FAVV worden geďnspecteerd?

Antwoord ontvangen op 27 maart 2014 :

Het project rond de bekendmaking van de individuele controleresultaten in de sector B to C, en in het bijzonder in de horeca, is een gevolg van de beslissing van de federale Commissie Toegang tot Milieu-informatie. Het Agentschap had hiertegen beroep aangetekend bij de Raad van State, maar deze heeft dit beroep verworpen. 

De bekendmaking is een wettelijke verplichting en geen keuze van mijzelf, noch van het Agentschap.  

Daarnaast heeft een consumentenorganisatie een procedure opgestart bij de RvS met de vraag toegang te krijgen tot de controleverslagen op grond van de toegang tot bestuursdocumenten. Deze procedure is nog hangende. 

Bijgevolg kan ik bevestigen dat het Voedselagentschap, dat van het principe uitgaat dat dergelijke verplichting in overleg met de betrokken sectoren moet worden gerealiseerd, gedurende de laatste maanden een dialoog heeft opgestart met de sectoren B to C en met de consumentenorganisaties zodat een formule kan worden gevonden die voldoet aan de wettelijke verplichtingen en tevens aanvaardbaar is voor de verschillende partijen. 

Concreet zijn er verschillende mogelijkheden om deze resultaten bekend te maken. In een aantal landen heeft men ervoor gekozen om een sticker te bevestigen op het uitstalraam met daarop een lachende, neutrale of negatieve smiley. Dat is het geval in Denemarken. In andere landen, zoals Groot-Brittannië, worden scores van 1 tot 5 bekendgemaakt. Nederland heeft ervoor gekozen een kleurencode te gebruiken op de website van de overheid.

Tijdens een overlegvergadering die onlangs werd gehouden in aanwezigheid van de sectoren B to C en mijn Kabinet heeft het Agentschap een voorstel neergelegd. Ik wacht nu op de reacties van de beroepsfederaties. Op basis van deze reacties wordt een eventueel aangepast ontwerp in principe voorgelegd aan het Raadgevend Comité. 

In dit stadium is het te vroeg om al de precieze inhoud te geven, maar het ontwerp wil de consument de kans geven, als hij dat wil, zich via de module « Foodweb » van de website van het Agentschap te informeren over ernstige inbreuken, zonder dat de handelszaken die slechts kleine fouten maakten, worden gestigmatiseerd. Op grond van de processen-verbaal en de verwittigingen die een operator krijgt bij een controle of hercontrole op basis van de checklist « hygiëne » zal worden bekeken hoe het resultaat kan worden aangeduid. 

Deze checklist maakt een duidelijk onderscheid tussen ernstige tekorten en kleine fouten. De statistieken bewijzen trouwens duidelijk dat een proces-verbaal nooit wordt opgesteld omwille van enkele kleine tekortkomingen. Wanneer een proces-verbaal of een verwittiging wordt opgesteld, wordt automatisch een hercontrole gepland na een termijn die in onderling overleg tussen de controleur en de gecontroleerde wordt overeengekomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de aard van de aan te brengen verbeteringen.

Men kan zich wel inbeelden dat de consument naast de aanduiding zelf ook toegang wil tot de gebruikte checklist zodat hij een gedetailleerd beeld heeft van zowel de positieve als negatieve vaststellingen. 

Op de website www.favv.be kunt u de vragen bekijken die zullen worden opgenomen in de checklist. Alle vragen zijn trouwens gebaseerd op de nationale of Europese wetgeving waarbij nuttige uitleg wordt gegeven. 

In een eerste fase zal dit instrument worden gebruikt voor de horeca. Als het succesvol blijkt, kan het later worden uitgebreid naar alle handelszaken die contact hebben met consumenten.