Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11229

van Fabienne Winckel (PS) d.d. 11 maart 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Het advies van de Commissie voor Verzekeringen over het voorontwerp van koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet

krediet op onroerende goederen
levensverzekering
bestrijding van discriminatie

Chronologie

11/3/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4705

Vraag nr. 5-11229 d.d. 11 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

De minister weet dat ik samen met de heren Paul Magnette en Louis Siquet een voorstel van resolutie heb ingediend om alle vormen van discriminatie te bestrijden waarvan personen met een verhoogd gezondheidsrisico het slachtoffer van zijn bij de aanvraag van een hypothecair krediet.

Ik ben begaan met de bescherming van kwetsbare personen en met de gelijke behandeling van alle burgers en het lijkt me ondenkbaar dat iemand geen hypothecair krediet zou kunnen krijgen in optimale omstandigheden omdat hij of zij gehandicapt is, een chronische ziekte of diabetes heeft, of in het verleden een ernstige ziekte heeft gehad.

Het doel van deze tekst is de regering aan te moedigen werk te maken van de uitvoering van de wet van 21 januari 2010, waarin bepalingen staan die verzekeraars verhinderen om op deze wijze mensen te discrimineren. Er zijn evenwel uitvoeringsbesluiten nodig opdat die wet in werking zou kunnen treden.

Ik ben blij te vernemen dat de Commissie voor Verzekeringen op vraag van de minister om advies werd gevraagd over een voorontwerp van koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet.

Dit besluit zou in beginsel een oplossing moeten bieden voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico die moeilijk een schuldsaldoverzekering kunnen afsluiten.

Mijn vragen aan de minister zijn:

Wat is de stand van zaken? Beschikt hij vandaag over dat advies? Kan hij ons de inhoud ervan meedelen? Voert dit ontwerp van koninklijk besluit alle bepalingen van de wet van 2010 uit? Wat is het tijdspad voor de afronding van dit dossier?