Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11208

van Fabienne Winckel (PS) d.d. 28 februari 2014

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controleopdrachten - Scholen - Balans

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
officiële statistiek
Keuringsdienst van waren

Chronologie

28/2/2014Verzending vraag
13/5/2014Antwoord

Vraag nr. 5-11208 d.d. 28 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) voert geregeld inspectieopdrachten uit in de verschillende schoolgebouwen om toe te zien op de veiligheid van de volledige voedselketen en de kwaliteit van de voedingsmiddelen die de leerlingen en leerkrachten nuttigen.

Ik zou graag kunnen beschikken over de cijfergegevens met betrekking tot die controles voor de jaren 2011, 2012 en 2013.

1) Hoeveel controleopdrachten werden voor de genoemde periode uitgevoerd in de scholen die maaltijden voorbereiden en verschaffen aan de leerlingen?

2) Hoeveel scholen hebben de regels inzake hygiëne overtreden?

3) Wat zijn de meest voorkomende inbreuken?

4) Zijn het “ernstige” of “lichte” inbreuken?

5) Hoeveel processen-verbaal van overtreding en hoeveel processen-verbaal van verwittiging werden opgesteld?

6) Werden de agenten reeds geconfronteerd met situaties waarbij de hygiëne zodanig te wensen overliet dat de kantine moest worden gesloten?

7) Wat is de gemiddelde frequentie van de controle in deze activiteitssector?

8) Hoeveel nieuwe controles zijn uitgevoerd nadat inbreuken werden vastgesteld en hoeveel van deze nieuwe controles waren gunstig?

9) Wat was de situatie na het bezoek van de agenten? Zijn vergaderingen en samenwerkingen tussen het FAVV,de schooldirectie en eventueel de gemeente op het getouw gezet om tegemoet te komen aan de aanbevelingen en aldus de kwaliteit van de aangeboden maaltijden te garanderen?

Antwoord ontvangen op 13 mei 2014 :

1) – 2) Overzicht van het aantal inspecties betreffende infrastructuur en hygiëne uitgevoerd in schoolkeukens, evenals het resultaat van deze inspecties: 

 

Aantal inspecties

Gunstige inspecties

2011

1.200

67,3%

2012

1.316

65,0%

2013

1.296

66,3%


3) – 4) De 3 belangrijkste zware non-conformiteiten die vastgesteld werden waren:

Aan de andere vastgestelde non-conformiteiten moet geen verdere aandacht worden besteed. 

5) Onderstaande tabel geeft het aantal waarschuwingen en PV’s weer naar aanleiding van de vaststelling van non-conformiteiten tijdens de inspecties infrastructuur en hygiëne in schoolkeukens: 

 

Waarschuwingen

PV’s

2011

419

5

2012

477

12

2013

426

10


6) Zowel in 2011 als in 2013 werd één schoolkeuken tijdelijk gesloten voor ernstige tekortkomingen op het vlak van hygiëne. De schoolkeuken die in 2011 tijdelijk gesloten werd, kon zijn activiteiten na een hercontrole enkele dagen na de sluiting hervatten. De schoolkeuken die in 2013 tijdelijk gesloten werd, is momenteel nog steeds gesloten ten gevolge van infrastructuurwerken. Van zodra deze werken afgerond zijn, zal er een hercontrole plaatsvinden. In 2012 werd geen enkele schoolkeuken tijdelijk gesloten.
 

7) De inspectiefrequenties zijn vastgelegd in het Business Plan van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). De schoolkeukens behoren tot de activiteitensector van de grootkeukens. Grootkeukens die zelf ter plaatse maaltijden bereiden worden geïnspecteerd met een basisfrequentie van 1 keer om de 2 jaar. Grootkeukens die geen maaltijden bereiden ter plaatse en dus enkel maaltijden verdelen, worden geïnspecteerd met een basisfrequentie van 1 keer om de 4 jaar. Indien de grootkeuken over een gevalideerd of gecertificeerd autocontrolesysteem beschikt wordt de basisfrequentie verlaagd tot respectievelijk 1 keer om de 3 jaar voor grootkeukens met bereiding ter plaatse en 1 keer om de 6 jaar voor grootkeukens zonder bereiding ter plaatse.  

8) Alle niet-gunstige inspecties geven aanleiding tot een hercontrole. In 2011, 2012 en 2013 waren er 9 % tot 10 % niet gunstige hercontroles. 

9) Indien een operator naar aanleiding van een inspectie een waarschuwing of een PV krijgt, dient deze operator in overleg met de controleur van het FAVV een actieplan op te stellen waarin beschreven wordt hoe de vastgestelde non-conformiteiten hersteld zullen worden en binnen welke termijn. Op basis hiervan worden hercontroles uitgevoerd ter verificatie van de uitvoering van dit actieplan. Naast de hercontroles worden eveneens opvolgingsinspecties uitgevoerd. In de sector van de grootkeukens wordt 10% van de keukens steekproefsgewijs na een ongunstige inspectie opnieuw geïnspecteerd in de loop van het jaar volgend op de laatste hercontrole, met een termijn van minstens 6 maanden tussen deze hercontrole en de opvolgingscontrole.   

Sinds begin 2014 voorziet het FAVV de mogelijkheid voor operatoren in de distributiesector om een vrijstelling te bekomen van een administratieve boete indien de operator zijn autocontrolesysteem laat certificeren. De operatoren met een gecertificeerd autocontrolesysteem  blijken trouwens betere resultaten te bekomen bij inspecties.  

Bovendien worden door de voorlichtingscel van het FAVV opleidingen betreffende de hygiëne, de infrastructuur en de uitrusting van hun inrichting, autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid georganiseerd voor groepen van operatoren, vormingsorganisaties, overheden die te maken hebben met voedselveiligheid, enz.