Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10889

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 15 januari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

de afluistercapaciteiten vanuit ambassades van andere landen

telefoon- en briefgeheim
ambassade
geheime dienst
Verenigde Staten
staatsveiligheid
spionage

Chronologie

15/1/2014 Verzending vraag
4/2/2014 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4296Ook gesteld aan :Ook gesteld aan :

Vraag nr. 5-10889 d.d. 15 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De uittredende Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Guido Westerwelle heeft de Britse ambassadeur onlangs ontboden. De aanleiding was: beschuldigingen van spionage. Volgens diverse kranten staat op het dak van het Britse ambassadegebouw in Berlijn een afluisterpost. De ambassade ligt in de Wilhelmstrasse, om de hoek bij de Brandenburger Tor en de Amerikaanse ambassade. De krant baseert zich op informatie uit de NSA-documenten van klokkenluider Edward Snowden. Ook diverse Amerikaanse ambassades zouden over een aparte afluisterkamer en capaciteit beschikken om alle telefoon oproepen in een brede straal rond de ambassades te onderscheppen en af te luisteren. In het Nederlands parlement werpen diverse fracties vragen op over de aanwezigheid van een afluister- en decoderingseenheid in de Amerikaanse ambassade in Den Haag.

Ik kreeg graag een antwoord op volgende vragen:

1) Bent u bereid navraag te doen bij onze veiligheidsdiensten om na te gaan in hoeverre ambassades van andere landen bij ons mogelijks een afluistercapaciteit hebben? Hebt u weet van bepaalde ambassades die deze capaciteit effectief hebben? Zo ja, kunt u toelichten naar inhoud, rapportering en timing? Bent u al dan niet op de hoogte van de aanwezigheid van dergelijke capaciteiten in bepaalde ambassades of consulaten in ons land? Zo neen, waarom niet?

2) Bent u bereid om, ingeval van vermoedens, bij de desbetreffende ambassadeurs navraag te doen of de antennes op het dak van de ambassade voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u ons van de uitkomst van dat gesprek op de hoogte stellen?

3) Heeft u een reden om aan te nemen dat, net als Amerikaanse ambassades elders in de wereld, de Amerikaanse ambassade in Brussel telefoongesprekken heeft afgeluisterd en ook ander dataverkeer heeft onderschept?

Antwoord ontvangen op 4 februari 2014 :

1. Het is aan de gespecialiseerde diensten dat het toekomt om het bestaan van een potentiële bedreiging tegen de Belgische Staat, ook wat spionage betreft, te evalueren en indien nodig, ons hierover te alerteren.

2. In een circulaire van 2 mei 2012 aan alle in België gevestigde diplomatieke zendingen heeft de directie Protocol van mijn departement de reglementering in herinnering gebracht die geldt voor het gebruik van radiozenders en voor de installatie van satellietantennes.

Voor het gebruik van een radiozender (korte golven) dient een diplomatieke zending vooraf via mijn diensten een vergunning aan te vragen voor het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van private radio-elektrische stations bij het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT).

Deze machtiging kan enkel betrekking hebben op een korte golf radioverbinding voor officieel gebruik tussen het kanselarijgebouw(en) van de diplomatieke missie in Brussel en de hoofdstad (of administratieve zetel)van de Zendstaat. Met een dergelijke installatie kan zowel ontvangen als uitgezonden worden.

De toelating wordt enkel verleend op voorwaarde van reciprociteit. Er kan aan diplomatieke missies ook toelating gegeven worden voor het installeren van een antenne voor satellietsignalen. Indien het enkel gaat om de ontvangst van buitenlandse Tv-stations (paraboolantenne) moet door de diplomatieke missie geen toelating worden aangevraagd. Indien de diplomatieke zending met de overheid van de Zendstaat via satelliet wenst te communiceren (ontvangst en verzending) moet een vergunning worden aangevraagd via dezelfde procedure als deze betreffende radiozenders.De plaatsing van de antennes is eveneens onderworpen aan de in voege zijnde bouwvoorschriften.

Ik kan het geachte lid evenwel niet bevestigen of voormelde apparatuur eveneens kan gebruikt worden voor het afluisteren van gesprekken.

Mochten de bevoegde veiligheidsdiensten tot deze conclusie komen, kan ik de betrokken diplomatieke zendingen alsnog om uitleg in die zin verzoeken.

3. Ik beschik over géén enkele informatie hieromtrent.