Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10841

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 13 januari 2014

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden

ambtenarenvakbond
vakbondsvertegenwoordiger
ministerie
officiële statistiek
loon

Chronologie

13/1/2014Verzending vraag
5/2/2014Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10840
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10852

Vraag nr. 5-10841 d.d. 13 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel zijn onder meer van toepassing op de federale overheid. Artikelen 73 en volgende van het koninklijk besluit regelen het statuut van de vaste afgevaardigden. Artikel 78 van het koninklijk besluit regelt de terugbetaling door de vakorganisatie van de wedde die de overheid heeft betaald aan de vaste afgevaardigden.

1) Hoeveel syndicale vaste afgevaardigden zijn er in de federale overheidsdiensten en de entiteiten vermeld in de wet van 19 december 1974 artikel 1, §1, 1°, die onder uw bevoegdheid vallen? Graag een opdeling per representatieve vakbond.

2) Hoeveel hebben de federale overheidsdiensten en de entiteiten vermeld in de wet van 19 december 1974 artikel 1, §1, 1° die onder uw bevoegdheid vallen in 2011, 2012 en 2013 teruggevorderd voor uitbetaalde wedden aan syndicale vaste afgevaardigden? Ook voor deze cijfers graag een opdeling per representatieve vakbond.

3) Zijn al de terug te vorderen bedragen van 2012 en 2013 betaald? Zo neen, hoeveel bedraagt het nog terug te vorderen bedrag en welke representatieve vakbonden betreft het?

Antwoord ontvangen op 5 februari 2014 :

Wat het FAVV betreft:

1. Binnen het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) is er sinds 1 januari 2014 één syndicale vaste afgevaardigde, bij de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD). De vorige jaren was geen enkel personeelslid aangesteld als syndicale vaste afgevaardigde.

2. Niet van toepassing.

3. Niet van toepassing.

Wat het Belgisch interventie en restitutie bureau (BIRB) betreft:

1. Er is geen personeelslid bij het BIRB dat als vaste afgevaardigde werd erkend.

2. Gelet op het vorige antwoord deze vraag niet van toepassing is voor het BIRB.

3. Ook deze vraag is niet van toepassing voor het BIRB.

Wat het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie (CODA) betreft:

Niet van toepassing.

Wat de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie betreft:

Ik verwijs u naar het antwoord gegeven door mijn collega, de vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee, de heer Johan Vande Lanotte.

Wat het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandige RSVZ) betreft:

1. Er is geen personeelslid bij het RSVZ dat als vaste afgevaardigde werd erkend.

2. Zie punt 1.

3. Zie punt 1.

Wat de DG Zelfstandigen - FOD Sociale Zekerheid betreft:

Ik verwijs u naar het antwoord gegeven door mijn collega, de vice-eerste minister en minister van Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx.