Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10837

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 13 januari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden

ambtenarenvakbond
vakbondsvertegenwoordiger
loon
officiële statistiek
ministerie

Chronologie

13/1/2014Verzending vraag
24/1/2014Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10840
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10850
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10851
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10852

Vraag nr. 5-10837 d.d. 13 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel zijn onder meer van toepassing op de federale overheid. Artikelen 73 en volgende van het koninklijk besluit regelen het statuut van de vaste afgevaardigden. Artikel 78 van het koninklijk besluit regelt de terugbetaling door de vakorganisatie van de wedde die de overheid heeft betaald aan de vaste afgevaardigden.

1) Hoeveel syndicale vaste afgevaardigden zijn er in de federale overheidsdiensten en de entiteiten vermeld in de wet van 19 december 1974 artikel 1, §1, 1°, die onder uw bevoegdheid vallen? Graag een opdeling per representatieve vakbond.

2) Hoeveel hebben de federale overheidsdiensten en de entiteiten vermeld in de wet van 19 december 1974 artikel 1, §1, 1° die onder uw bevoegdheid vallen in 2011, 2012 en 2013 teruggevorderd voor uitbetaalde wedden aan syndicale vaste afgevaardigden? Ook voor deze cijfers graag een opdeling per representatieve vakbond.

3) Zijn al de terug te vorderen bedragen van 2012 en 2013 betaald? Zo neen, hoeveel bedraagt het nog terug te vorderen bedrag en welke representatieve vakbonden betreft het?

Antwoord ontvangen op 24 januari 2014 :

1. Het personeel van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, Kleine en Middelgrote Ondernemingen (K.M.O.), Middenstand en Energie telt geen enkele vaste vakbondsafgevaardigde.

2. Niet van toepassing gezien het antwoord op de eerste vraag.

3. Zonder voorwerp.