Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10772

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 9 januari 2014

aan de minister van Werk

Bijstandsuitkeringen - Nederland - Kostendelersnorm - Samenwonenden - Aantal uitkeringsbegunstigden per huishouden

Nederland
sociale uitkering
huishouden

Chronologie

9/1/2014 Verzending vraag
8/4/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10771
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10773

Vraag nr. 5-10772 d.d. 9 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van de aangescherpte wet Werk en Bijstand zal Nederland voortaan een zogenaamde "kostendelersnorm" hanteren wat de bijstandsuitkeringen betreft. Mensen die samenwonen hebben immers samen minder kosten. De uitkering die ze ontvangen wordt in de aangescherpte wet daarom aangepast. Men overweegt tevens om een maximumgrens te stellen aan het aantal uitkeringen binnen één huishouden. In de praktijk is het namelijk mogelijk dat zes, zeven mensen onder één dak een uitkering ontvangen.

Ik heb dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Hoe reageert u op de kostendelersnorm die in Nederland wordt ingevoerd en kan u aangeven of u een gelijkaardig initiatief in ons land genegen bent? Zo ja, kan u toelichten? Zo neen, waarom niet?

2) Kan u cijfermatig aangeven hoeveel huishoudens de laatste drie jaar, op jaarbasis, meer dan vijf uitkeringsbegunstigden tellen? Hoe reageert u op deze cijfers?

3) Bent u voorstander van het stellen van een maximumgrens op het aantal begunstigden van een vervangingsinkomen binnen één huishouden en/of op één adres? Kan u uitvoerig toelichten wat de voordelen en de nadelen zijn?

Antwoord ontvangen op 8 april 2014 :

Gelieve hierna het antwoord op de gestelde vraag te vinden.

1) In België wordt reeds rekening gehouden met de gezinssituatie bij het toekennen van uitkeringen. Zo zijn de uitkeringen voor gezinshoofden, voor alleenstaanden en voor samenwonenden in de regel verschillend omwille van de gezinssituatie.

2) Er bestaan verschillende uitkeringen. Men kan het recht openen op een uitkering omwille van verschillende redenen, zoals werkloosheid, ziekte, handicap. Ik kan u dus niet zeggen hoeveel huishoudens meer dan vijf uitkeringsgerechtigden tellen.

3) Op één adres kunnen verschillende personen wonen, die niet noodzakelijk een gezin vormen. Indien deze personen recht hebben op een uitkering omwille van een reglementaire bepaling, dienen zij deze te krijgen.