Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10627

van Sabine Vermeulen (N-VA) d.d. 16 december 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Zelfmoordlijn - Nieuw noodnummer 1813 - Erkenning als noodnummer - Gebruik oud en nieuw nummer - Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

zelfmoord
telefoon
eerste hulp
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Chronologie

16/12/2013 Verzending vraag
31/1/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-10627 d.d. 16 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 13 november lanceerde de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het nieuwe nummer "1813" als noodnummer voor iedereen in Vlaanderen die aan zelfdoding denkt of er in zijn omgeving mee wordt geconfronteerd.

Het nummer "1813" vervangt het vroegere nummer "02 649 95 55" van de Zelfmoordlijn. Dit nummer zal evenwel nog enige tijd parallel met het nieuwe nummer blijven bestaan om te voorkomen dat oproepen naar dit (oude) nummer niet worden opgevolgd.

Het nummer "02 649 95 55" had de erkenning als "noodnummer" met de daaraan verbonden consequenties zoals onder meer het gratis bereikbaar zijn, bereikbaar ook voor wie zonder belwaarde zit of gratis via publieke telefooncellen,

Tegen deze achtergrond stelde ik de geachte minister graag de volgende vragen:

1) Geniet het nieuwe nummer "1813" over dezelfde erkenning als "noodnummer"? Hoe lang kan de erkenning van beide nummers parallel blijven bestaan?

2) Kan hij meedelen hoeveel van de oproepen naar de Zelfmoordlijn 1813 tijdens de eerste maand volgend op de lancering van het nieuwe nummer werden gevoerd via het nieuwe nummer "1813" en hoeveel nog via het oude nummer "02 649 95 55"?

Antwoord ontvangen op 31 januari 2014 :

1. Het nummer « 1813 » werd op aanvraag van het Centrum voor Preventie van Zelfdoding VZW (afgekort"« CPZ »)) van 15 juli 2013 door de dienst nummering van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) op 13 augustus 2013 toegewezen aan de (Nederlandstalige) zelfmoordpreventielijn.

Het BIPT stelde een ontwerp koninklijk besluit op dat het nummer 1813 toevoegt als noodnummer voor de zelfmoordpreventie¬lijn in het koninklijk besluit van 2 februari 2007 betreffende de nooddiensten tot uitvoering van het artikel 107, § 1 en § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie voor de nooddiensten. Deze ontwerptekst doorloopt thans de legistieke procedure.

Het bestaande, geografische nummer 02 649 95 55 van de zelfmoordpreventielijn zal een zekere tijd naast het nieuwe nummer 1813 operationeel blijven. Het is echter de bedoeling dat alleen het nummer 1813 uiteindelijk voor de zelfmoordpreventielijn zal gebruikt worden.

Het BIPT zal met CPZ overleggen over de termijn en de wijze van de uitfazering van het oude geografische nummer wanneer relevante statistieken over het gebruik van beide nummers voor de zelfmoordpreventie¬lijn beschikbaar zijn.

Zelfs indien het nummer 02 649 95 55 niet meer actief zou zijn, kan gedurende een zekere periode een bericht gegeven worden aan de eventuele beller en kan doorverwezen worden naar het nieuwe nummer.

2. Mijn diensten beschikken niet over statistieken betreffende het aantal ontvangen oproepen op de beide nummers van de Zelfmoordpreventielijn.

Gelet op de korte termijn van inwerking-treding van het nummer 1813, lijkt het me nog te vroeg om conclusies over dergelijke gegevens te kunnen trekken. Zij zullen zeker een rol spelen voor het bepalen van de termijn en de wijze van de uitfasering van het oude geografische nummer 02 649 95 55 van de Zelfmoordpreventielijn.