Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10483

van Sabine Vermeulen (N-VA) d.d. 29 november 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

de private bewaking tegen piraterij

beveiliging en bewaking
piraterij

Chronologie

29/11/2013 Verzending vraag
10/12/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10484

Vraag nr. 5-10483 d.d. 29 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In januari 2013 werd de wet houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij gestemd. Deze wet strekt ertoe om activiteiten van toezicht, bescherming en beveiliging van schepen die de Belgische vlag voeren toe te staan in zeegebieden waar er een hoog risico is op piraterij.

De eerste KB's verschenen in het Staatsblad in februari en maart.

Een volgende reeks verscheen op 11 juni 2013, maar de wet is nog steeds niet van kracht onder meer omwille van het ontbreken van de KB's over de opleidingsvereisten en de voorwaarden inzake psycho-technisch onderzoek.

Hierover aan u de volgende vragen.

1) Hoeveel KB's moeten nog effectief bekrachtigd worden?

2) In Art. 31 van de wet staat: "Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze wet en tot aan de datum van inwerkingtreding van de besluiten voorzien bij hoofdstuk IIIter van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, kan een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad uitzonderlijk, op het uitdrukkelijk verzoek van een geregistreerde eigenaar of exploitant, toestaan een beroep te doen, voor een of meerdere reizen, of voor een beperkte periode, op een maritieme veiligheidsonderneming die beantwoordt aan de voorwaarden bepaald bij artikel 13.18, vierde lid, en artikel 13.20, 1, 1 tot 3, a), 4, 5, a) en b) van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en bij artikel 3, 1, en artikel 6, 2 tot 9, van deze wet.

Het in het eerste lid bedoelde koninklijk besluit kan aanvullende voorwaarden bevatten binnen het toepassingsgebied van de Koninklijke besluiten bepaald in hoofdstuk IIIter van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid."

Aan hoeveel exploitanten heeft de regering ondertussen, zonder dat de wet van kracht is, toestemming gegeven om beroep te doen op een maritieme veiligheidsonderneming?

Antwoord ontvangen op 10 december 2013 :

Deze vraag behoort niet tot mijn bevoegdheden maar tot die van mijn collega de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken.