Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10318

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 6 november 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

de praktijken van bedrijven die beerputten ruimen

bescherming van de consument
fraude
economisch delict
concurrentiebeperking

Chronologie

6/11/2013Verzending vraag
10/12/2013Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3412

Vraag nr. 5-10318 d.d. 6 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een burger signaleerde mij onlangs een ernstige vorm van consumentenbedrog vanwege een ruimbedrijf van beerputten. Onderzoek via het internet leerde me dat het geen alleenstaande praktijk betreft maar dat dit bedrijf systematisch consumenten misleidt. De consument die zijn/haar beerput wil laten ruimen, contacteert diverse bedrijven en desbetreffend bedrijf heeft steeds de scherpste prijs (ongeveer 75 euro/uur). Eenmaal het ruimbedrijf de beerput heeft geledigd, wordt een prijs van 400 tot 600 euro gevraagd voor de geleverde dienst. Als reden wordt dan aangegeven dat de beerput bijvoorbeeld meer dan 25 meter van de openbare weg ligt, het verbruikte water of een andere drogreden. Er wordt zware druk uitgeoefend en in alvast één geval was dit op een minderjarige die alleen thuis was en dan maar de spaarpot van de moeder overhandigde. Op de website van Test-Aankoop wordt eveneens gewag gemaakt van deze praktijk. Het malafide bedrijf verandert regelmatig van naam om onder de radar te blijven. Het bedrijf profiteert van het feit dat de beerputten snel moeten worden geledigd en de consument dus onder druk staat. Deze praktijken werden ook reeds in 2009 in de pers aangeklaagd. Het tarief zou het tienvoudige bedragen van het gangbare tarief.

Ik had dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Heeft u hieromtrent reeds klachten ontvangen bij de FOD economie en/of via de ADCB en kan u aangeven om hoeveel klachten het ging op jaarbasis en dit respectievelijk voor de laatste drie jaar? Wat was hiervan het resultaat en werd het desbetreffend bedrijf reeds op de vingers getikt? Kan u dit uitvoerig toelichten?

2) Wat raadt u de gedupeerden van dergelijke praktijken aan? Wat zijn hun verweermiddelen en bent u zinnens beleidsmatig op te treden? Kan u dit zeer uitvoerig toelichten?

3) Kan u aangeven of de klachten veelal over hetzelfde bedrijf of dezelfde bedrijven gaan en zo ja, over welk bedrijf gaat het?

4) Acht u het aangewezen om de consumenten preventief te waarschuwen voor dergelijke praktijken, gezien de fraude reeds enige tijd aanhoudt en veel schade berokkent? Kan u dit concreet toelichten?

Antwoord ontvangen op 10 december 2013 :

Ik heb de eer de geachte volksvertegenwoordiger het volgende mee te delen :

1. De Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie klasseert klachten met betrekking tot het ruimen van beerputten onder de algemene rubriek “dringende hersteldiensten.” Hierover werden 106 klachten ontvangen voor de betrokken jaren. In 2011 ging het om 47 klachten, 28 in 2012 en 31 tot nu toe in 2013. Wanneer het nodig is, worden er processen-verbalen opgesteld tegen de betrokken dienstverleners voor inbreuk op het verbod op verkoop aan abnormale prijs en of het verbod op oneerlijke handelspraktijken in de zin van de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Ze worden dan naar de territoriaal bevoegde parketten doorgestuurd.

2. De gedupeerden dienen zich voor de terugvordering van de teveel betaalde bedragen te wenden naar de burgerlijke rechtbank. In geval er naar aanleiding van hun klacht bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) een proces-verbaal werd opgesteld dat naar het parket van de Procureur des Konings werd gezonden, kunnen ze zich burgerlijke partij stellen bij het betrokken parket. Hiertoe deelt de ADCB hen het notitienummer van hun dossier bij het parket mee. De huidige economische regelgeving lijkt mij afdoende adequaat om de betrokken wanpraktijken te bestrijden.

3. In de geciteerde jaren werden er een dertigtal klachten ontvangen tegen een onderneming die actief was in het ruimen van beerputten. Om deontologische redenen kan ik de benaming niet kenbaar maken.

4. Op de website van de FOD Economie bevindt zich al een pagina over allerhande vormen van consumentenbedrog en de ADCB heeft een specifieke link op Facebook, http://www.facebook.com/Pasoplichting ,waar waarschuwingen voor allerlei bedrog worden geplaatst. Ik vraag mijn administratie om een waarschuwing in verband met malafide praktijken van sommige hersteldiensten eraan toe te voegen.