Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10119

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 18 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Telecombedrijven - Telefoon- en mailgegevens - Bewaarplicht - Misbruik voor marketingdoeleinden - Vernietiging - Privacy - Controles

persoonlijke gegevens
telefoon- en briefgeheim
eerbiediging van het privé-leven
elektronische post
telefoon
provider

Chronologie

18/10/2013 Verzending vraag
18/11/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10118

Vraag nr. 5-10119 d.d. 18 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een kwart van de telecombedrijven in Nederland maakt misbruik van de bel- en mailgegevens die ze verplicht een jaar moeten opslaan. De betrokkenen erkennen dat ze opgeslagen data ook gebruiken voor marketingdoeleinden bijvoorbeeld. Ook worden de gegevens lang niet altijd vernietigd na dat verplichte jaar, terwijl dat wel moet. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoeksrapport van het Agentschap telecom over het naleven van de wet betreffende de bewaarplicht van telecommunicatiegegevens. Uit dat onderzoek van het Agentschap telecom blijkt dat 24% van de aanbieders erkent de gegevens "louter voor andere dan wettelijke doelen te verwerken". Ook blijkt dat 10% van de telecom- en internetaanbieders de telefoon- en mailgegevens van de klanten niet vernietigt nadat ze verplicht een jaar bewaard zijn. Met name de kleine en middelgrote aanbieders maken zich daaraan schuldig. Deze bedrijven hebben ook hun beveiliging vaak niet goed op orde. Ons land keurde onlangs gelijkaardige bepalingen goed als die welke reeds sinds 2009 in Nederland in voege zijn.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Hoe reageert de minister op dit Nederlandse onderzoek en kan hij enerzijds aangeven of in ons land telecombedrijven deze gegevens mogen gebruiken voor marketingdoeleinden en zo neen, welke straffen daarvoor voorzien zijn? Is er bij ons geen behoefte aan een gelijkaardig onderzoek en/of bijkomende controlemaatregelen, te meer daar de Nederlandse overheid een bijkomend onderzoek heeft gelast? Kan de minister zeer gedetailleerd en uitvoerig toelichten?

2) Wie gaat in ons land na of de telecombedrijven geen misbruik maken van de vernietiging van de gegevens na de verplichte bewaring voor één jaar van bepaalde mail- en belgegevens? Werden misbruiken vastgesteld en zo ja, welke?

3) Wie gaat in ons land na of de telecombedrijven geen misbruik maken van de wettelijke bewaarplicht om de gegevens voor andere dan wettelijke doelen te verwerken en dus voor eigen gebruik? Werden misbruiken vastgesteld en zo ja, welke?

4) Wie gaat na of de diverse providers en telecombedrijven de verplicht te bewaren gegevens voldoende beveiligen? Kan de minister uitvoerig toelichten wat de minimumvereisten zijn alsook wie dit concreet controleert?

Antwoord ontvangen op 18 november 2013 :

Deze vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder de bevoegdheden van mijn collega, de minister van Economie, aan wie u deze vraag tevens gesteld heeft.