Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10065

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 9 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Scheepvaart - Vervuilde stookolie - Bunkerolie - Nederlands onderzoek - Overzicht

verontreiniging door koolwaterstoffen
officiŽle statistiek
afgewerkte olie
motorbrandstof
verontreiniging door schepen
scheepsbrandstof

Chronologie

9/10/2013Verzending vraag
11/2/2014Rappel
28/4/2014Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10064

Vraag nr. 5-10065 d.d. 9 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

"Vervuilde stookolie voor schepen draagt fors bij aan het fijnstofprobleem en levert gezondheidsklachten op voor de bemanningen. Toch is "vuile olie" een onderbelicht, complex en hardnekkig milieuprobleem. Het is ook een Nederlands probleem, aangezien ons land (Nederland) een van de grootste producenten van stookolie voor zeeschepen ter wereld is. Het is moeilijk om de branche tot gedragsverandering te brengen vanwege de hoge winsten die met "vuile olie" kunnen worden gemaakt. Een effectieve aanpak van het probleem vereist daarom vooral stevige handhaving. Handhaving is echter complex omdat hierbij verschillende partijen zijn betrokken. Betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen deze partijen is noodzakelijk om de handhaving te verbeteren en het probleem effectiever aan te pakken". Dat concludeert het lectoraat Milieucriminaliteit van de Nederlandse Politieacademie in een onderzoek naar milieucriminaliteit met stookolie voor schepen. Het mengen met deze goedkopere, schadelijke alternatieven levert per ton stookolie een winst op van 200-500 dollar en ook de verwerkingskosten van het afval worden zo ontlopen. De winsten lopen al gauw in de miljoenen. Zeescheepsbrandstof (bunkerolie) is een belangrijke kostenpost in een markt waar de prijsconcurrentie groot is

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Hoe reageert de minister op dit onderzoek en zijn er indicaties dat dit ook bij ons een probleem is? Kan dit uitvoerig worden toegelicht en cijfermatig geÔllustreerd?

2) Kan de ministergedetailleerd weergeven hoeveel schepen voor onze kust, en dit op jaarbasis voor respectievelijk de voorbije drie jaar, werden gevat die gebruik maakten van vervuilde stookolie?

3) Kan hij aangeven wie het al of niet aanwenden van vervuilde stookolie op schepen voor onze kust en in onze havens controleert? Welke middelen worden hiervoor ingezet en volstaan deze? Welke nieuwe inspanningen is hij bereid hieromtrent te leveren?