Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10062

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 9 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Scheepvaart - Illegale lozingen - Noordzee - Uitwerpboei - Overtredingen

vervuiling van de zee
verontreiniging door koolwaterstoffen
maritiem toezicht
kustvervuiling
scheepsbrandstof

Chronologie

9/10/2013 Verzending vraag
11/2/2014 Rappel
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10063

Vraag nr. 5-10062 d.d. 9 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een deel van de scheepvaart loost 's nachts illegaal oliehoudende afvalstoffen op de Noordzee om te voorkomen dat ze ontdekt worden door de autoriteiten. Dit blijkt uit Nederlands onderzoek van misdaadeconoom Ben Vollaard van Tilburg University in opdracht van het lectoraat Milieucriminaliteit van de Politieacademie. De illegale lozingen vormen een groot milieuprobleem. Het onderzoek toont aan dat het verhogen van de pakkans gedurende de nacht effectief zou kunnen zijn. Het onderzoek maakt deel uit van een ruimere studie van het lectoraat Milieucriminaliteit van de Politieacademie naar milieucriminaliteit, gerelateerd aan bunker- en afvalolie. Tot nu toe bestonden slechts vermoedens dat schepen met opzet 's nachts illegaal lozen. Het onderzoek bevestigt deze vermoedens. De pakkans tijdens de nachtelijke uren is tot nog toe vrijwel nihil, omdat luchtwaarnemers in patrouillerende kustwachtvliegtuigen 's nachts niet kunnen zien of een geconstateerde vlek minerale olie is of een andere substantie. De effectiviteit van de handhaving kan worden vergroot door de inzet van een uitwerpboei, die een monster neemt van de geloosde olie ("oil sampling buoy"). Deze boei kan door een kustwachtvliegtuig in een waargenomen vlek worden uitgeworpen en is later op te pikken door een vaartuig of een helikopter. Op deze wijze is ook in nachtelijke uren te verifiŽren of een waargenomen vlek minerale olie betreft. Verschillende landen, waaronder Zweden, hebben uitgebreid ervaring opgedaan met een goedkopere en effectievere uitwerpboei.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Hoe reageert de minister op dit onderzoek en heeft hij indicaties dat dit ook voor onze kust problemen oplevert?

2) Kan de minister gedetailleerd weergeven hoeveel schepen voor onze kust, en dit op jaarbasis, de afgelopen drie jaar werden gevat met het lozen van illegale oliehoudende producten? Hoeveel overtredingen werden in dezelfde periode vastgesteld waarbij geen daders werden gevat?

3) Wordt voor onze kust reeds gebruik gemaakt van de uitwerpboei om illegale lozingen 's nachts te vatten? Zo ja, leverde dit resultaat op en kunt u toelichten? Zo neen, waarom niet en bent u bereid deze in te zetten en kunt u uitvoerig toelichten?