Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-896

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 28 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

College van procureurs-generaal - Expertisenetwerken - Oprichting van twee nieuwe netwerken

openbaar ministerie
gerechtelijke expertise
corruptie
voltrekking van de straf

Chronologie

28/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 )
17/6/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-896 d.d. 28 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de pers verneem ik dat de Antwerpse procureur-generaal meer middelen wenst voor de ondersteuning van het College van procureurs-generaal. Het College zou de al bestaande vijftien expertisenetwerken willen uitbreiden met twee nieuwe, namelijk één voor de corruptie en een voor de problemen rond de strafuitvoering.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Worden deze twee nieuwe expertisenetwerken daadwerkelijk opgericht? Zo ja, waarom en welke timing wordt gehanteerd? Zo neen, waarom niet?

2. Gaat hij in op de vraag van het College van procureurs-generaal om meer middelen en ondersteuning te krijgen? Zo ja, waarom en aan welke ondersteuning denkt hij? Zo neen, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 17 juni 2008 :

Het College van procureurs-generaal heeft inderdaad beslist twee nieuwe expertisenetwerken op te richten, namelijk een inzake corruptie, en een tweede inzake de strafuitvoering.

Wat betreft de oprichting van het expertisenetwerk « strafuitvoering » is op te merken dat dit behoort tot de portefeuille van de procureur-generaal te Antwerpen, die bijgevolg het beheer heeft over dit netwerk in oprichting.

Op de vraag waarom een netwerk inzake strafuitvoering wordt opgericht is in de eerste plaats te verwijzen naar de bijzonder ingewikkelde wetgeving die tijdens de vorige legislatuur tot stand is gekomen met betrekking tot de strafuitvoeringsrechtbanken en de interne en externe rechtspositie van de gedetineerde, en die aanleiding heeft gegeven tot meerdere juridische en praktische problemen. Bovendien is de strafuitvoering een van de prioriteiten geworden van de huidige regering, en neemt dit onderwerp in het kader van het beleidsplan van de minister van Justitie een bijzonder grote plaats in. Vermits de strafuitvoering het sluitstuk is van de strafrechtsketen dient de coherentie en coördinatie van het strafbeleid ook op dat domein gewaarborgd te worden, en daartoe zijn de expertisenetwerken de uitgelezen instrumenten van het Openbaar ministerie.

Vermits het expertisenetwerk « strafuitvoering » in oprichting is, en het coördinatieteam thans wordt samengesteld, is er nog geen specifieke vraag naar middelen ter ondersteuning geformuleerd met betrekking tot dat netwerk. De oprichting van het netwerk zou in principe in de komende weken moeten gefinaliseerd worden. De parlementaire vraag loopt blijkbaar vooruit op de huidige stand van zaken, en kan bijgevolg niet verder beantwoord worden.

Op initiatief van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel die bevoegd is voor corruptie overeenkomstig artikel 2, 6ş, van het koninklijk besluit van 6 mei 1997 betreffende de specifieke taken van de leden van het College van procureurs-generaal, is de oprichting van een nieuw expertisenetwerk van het College van procureurs-generaal inzake corruptie goedgekeurd tijdens de bijeenkomst van het college op donderdag 21 februari 2008. Op de bijeenkomst heeft het college zijn secretariaat verzocht om het advies van de Raad van procureurs des Konings en de Raad van arbeidsauditeurs te vragen over de oprichting van het nieuwe netwerk. De ontwerpstatuten van het nieuwe netwerk waren reeds besproken tijdens een voorbereidende vergadering die plaatsvond op 7 februari 2008.

Op 13 maart 2008 vroeg het secretariaat van het college het advies van de Raad van procureurs des Konings en de Raad van arbeidsauditeurs.

De Raad van arbeidsauditeurs bracht op 23 april 2008 advies uit en gaf aan geen opmerkingen te hebben over het op te richten netwerk.

Ook de Raad van procureurs des Konings heeft onlangs een gunstig advies verleend over de oprichting van het netwerk en heeft de procureurs des Konings aangewezen die de Raad zullen vertegenwoordigen in het coördinatieteam van het expertisenetwerk « corruptie ».

Op de volgende bijeenkomst van het college op 10 juni 2008 kan dan ook de ontvangst van het advies van de Raad van procureurs des Konings en de Raad van arbeidsauditeurs worden vastgesteld, evenals het daadwerkelijke bestaan van het nieuwe netwerk.

Nog in dezelfde maand zal een eerste bijeenkomst van het netwerk worden gehouden.