Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-893

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 28 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Bewakinsagent - Opleiding - Opname in het middelbaar onderwijs - Overleg met de gemeenschappen

beveiliging en bewaking
beroepsopleiding
voortgezet onderwijs

Chronologie

28/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/5/2008 )
17/6/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-893 d.d. 28 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de pers verneem ik dat de opleiding tot bewakingsagent opgenomen zou worden in het secundair onderwijs. De FOD Binnenlandse Zaken heeft samen met de KULeuven een onderzoek gevoerd. Daaruit zou een opleiding in het technisch secundair onderwijs worden aanbevolen. Het onderzoek waarschuwt ook dat de opleidingen tot bewakingsagent te versnipperd zijn.

Vandaar mijn vragen:

1. Is het mogelijk om de resultaten van dit onderzoek te ontvangen?

2. Staat de geachte minister achter deze conclusies, met andere woorden achter het idee om deze opleiding te organiseren in het technisch secundair onderwijs? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

3. Hoe wordt deze opleiding ingevuld? Is er contact met de Vlaamse Gemeenschap over de inhoud van deze opleiding?

Antwoord ontvangen op 17 juni 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1. Het onderzoek is uitgevoerd door de KULeuven en gepubliceerd onder de naam « Opleiding Veiligheid ». Het volledige onderzoeksrapport kan worden gedownload op de website www.besafe.be, onder « publicaties/wetenschappelijk onderzoek » of worden opgevraagd bij de algemene directie Veiligheid en Preventie.

2. Op basis van de onderzoeksresultaten van voormeld onderzoek is gestart met een project : het geven van impulsen en ondersteunen van de oprichting in het secundair onderwijs, van een opleiding of vooropleiding over de veiligheidsberoepen in de sectoren van de politionele en niet-politionele publieke veiligheid en van de private veiligheid, met name « (Voor)opleiding tot burgerzin en veiligheid ». Het betreft dus niet enkel een opleiding tot bewakingsagent, maar de integratie en standaardisatie van verschillende veiligheidsberoepen in een zevende specialisatiejaar secundair onderwijs. Het voormelde onderzoek doet de aanbeveling zulke geļntegreerde opleiding te implementeren in het TSO.

De beslissing om zulke opleiding werkelijk in te plannen in het technisch secundair onderwijs valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder de bevoegdheid van de gemeenschapsministers, bevoegd voor onderwijs.

3. Momenteel is overleg lopende met diverse administraties, bevoegd voor de organisatie van veiligheidsopleidingen. Inmiddels werd er overeenstemming bereikt over de mogelijkheden tot integratie van de opleidingen van bewakingsagent, gemeenschapswacht en voetbalsteward. Momenteel pleegt mijn administratie nog overleg met de federale politie, justitie, de Dienst Vreemdelingenzaken en de directie Civiele Veiligheid om na te gaan in welke mate ook de functies van veiligheidsagent in gesloten centra, ambulancier en brandweerman in het project kunnen geļntegreerd worden.

De bedoeling van Binnenlandse Zaken was om, eenmaal dit overleg afgerond is, de scholen en de gemeenschappen, die immers bevoegd zijn voor onderwijs, omtrent de mogelijkheden van een verregaande geļntegreerde veiligheidsopleiding te sensibiliseren en concrete projecten mee te ondersteunen.

Maar gezien de recente ontwikkelingen en de grote interesse op het terrein, zal dit overleg zo snel als mogelijk worden gepland.