Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-89

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 28 november 2007

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën

Comité van aankoop - Schattingsverslagen - Lange wachttijden

aankoopcomité
gemeente
onroerend eigendom

Chronologie

28/11/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007 )
20/12/2007 Antwoord

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-167

Vraag nr. 4-89 d.d. 28 november 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Verschillende gemeentebesturen wachten al meerdere maanden op officiële schattingsverslagen van het Comité van aankoop. Indien een gemeente een gebouw wenst te kopen of verkopen, dient zij langs deze dienst te passeren. Omdat de verslagen op zich laten wachten, kunnen gemeentebesturen geen beslissingen nemen omtrent een aankoop of verkoop. Vaak zijn dit echter urgente zaken en een potentiële verkoper staat niet altijd te springen om een maandenlange procedure af te wachten vooraleer zijn eigendom aan de betrokken gemeente te verkopen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Hoeveel dossiers van gemeentebesturen werden er tot nu toe in 2007 ingediend bij het Comité van aankoop?

2. Hoeveel dossiers zijn er op dit moment in behandeling en/of afgehandeld?

3. Wat is de gemiddelde behandelingstermijn van een dossier bij het Comité van aankoop?

4. Kan de geachte minister de cijfers uitsplitsten per regio?

Antwoord ontvangen op 20 december 2007 :

Tussen 1 januari 2007 en 30 november 2007 werden bij de aankoopcomités 1 312 dossiers ingediend door gemeenten, waarvan 583 door gemeenten uit het Vlaamse Gewest, 13 door gemeenten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en 716 door gemeenten uit het Waalse Gewest.

Het betreft opdrachten van diverse aard, voornamelijk tot verwerving of vervreemding, soms van één goed soms van volledige onteigeningsplans. Het opstellen van schattingsverslagen is meestal slechts een onderdeel van dergelijke opdrachten.

Tot mijn spijt dien ik u mee te delen dat er thans geen statistieken voor handen zijn die een beeld geven per type van opdrachtgever en van de evolutie van de deelfasen van de opdrachten binnen de aankoopcomités. In het kader van de invoering van « perfomantiemanagement » is ook met betrekking tot de aankoopcomités een tool voor de opmaak van boordtabellen in ontwikkeling, die vermoedelijk in de loop van het eerste semester van 2008 operationeel zal zijn. Deze tool zal statistische gegevens in verband met werkvolumes en doorlooptijden bij de aankoopcomités op een automatische en gedetailleerde wijze aanleveren, wat zal toelaten in de toekomst op gedetailleerde wijze op ad hoc vragen (snel) een antwoord te verstrekken.

Gelet op de diversiteit, zowel in aard als omvang, van de opdrachten toevertrouwd aan aankoopcomités is de gemiddelde behandelingstermijn geen relevant gegeven. Om voor de opdrachtgever zowel als het comité duidelijkheid te scheppen worden er op het terrein tussen het aankoopcomité en de opdrachtgever vaak concrete afspraken gemaakt over de (streeft)termijnen waarbinnen de opdrachten dienen te worden uitgevoerd. Zo het aankoopcomité, gelet op de overige in behandeling zijnde opdrachten en de beschikbare personeelsmiddelen, meent de opdracht niet binnen de door de opdrachtgever gevraagde termijn te kunnen verrichten, wordt dit aan de opdrachtgever meegedeeld ten einde deze toe te laten, in de gevallen waar dit mogelijk is, de operatie via een ander kanaal te realiseren. Voor overgrote deel van de opdrachten, ook wat betreft schattingen, is de tussenkomst van het aankoopcomité immers facultatief. De aankoopcomités stellen alles in het werk om de opdrachten waarvoor hun tussenkomst verplicht is, hoe dan ook en binnen redelijke termijnen af te werken.

De algemene streeftermijnen voor het realiseren van schattingen bedraagt twee maand voor eenvoudige en drie maanden voor complexe ramingen (zie ook het antwoord op vraag nr. 1653, van mevrouw N Lanjri, Kamer, QRVA 51/164, dd 30 april 2007, blz. 32179).