Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-864

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 23 april 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen

internet
internetsite
overheid
faciliteiten voor gehandicapten
lichamelijk gehandicapte

Chronologie

23/4/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008)
21/5/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-857
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-858
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-859
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-860
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-861
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-862
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-863
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-865
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-866
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-867
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-868
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-870
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-871
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-872
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-873
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-875
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-876
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-877
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-878

Vraag nr. 4-864 d.d. 23 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Veel mensen associŽren toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking meteen met openbare gebouwen, overheidsdiensten of het openbaar vervoer. De evolutie van onze maatschappij naar een kennis- en informatiemaatschappij brengt de informatie van internet- en communicatietechnologie (ICT) echter steeds meer op de voorgrond.

Voor mensen met een functiebeperking moet de opmars van het internet niet de zoveelste drempel zijn die zij moeten overwinnen. Integendeel: digitale informatie is van nature toegankelijker dan gedrukte of gesproken informatie. Het internet bezit hierdoor het potentieel om het communicatie- en informatiemedium bij uitstek te worden voor wie blind of slechtziend is, een motorische beperking heeft of om een andere reden een aangepaste computer gebruikt. Dit potentieel komt echter pas tot zijn recht als een website gebouwd is met aandacht voor een aantal toegankelijkheidsrichtlijnen.

De toegankelijkheid van het internet en het intranet van de Belgische overheid en van haar webtoepassingen is een belangrijke voorwaarde opdat mensen met een handicap volledige toegang zouden krijgen tot de aangeboden diensten en gelijke tewerkstellingskansen hebben binnen de overheid.

De federale portaalsite toont alvast het goede voorbeeld. Zij bekwamen in 2005 het blindsurferlabel. Ook de site van de FOD Buitenlandse Zaken heeft het blindsurferlabel.

Diverse andere sites van diverse regeringsleden waaronder de site van de premier (http://www.premier.be) zijn momenteel niet toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Dit kan en moet beter. Wat de Vlaamse overheid betreft geldt dit heden reeds voor alle websites.

Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen:

Is de site van het geachte regeringslid momenteel toegankelijk voor mensen met een functiebeperking? Zo neen, waarom niet en bestaat de bereidheid terstond de betrokken site toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking? Geldt hetzelfde voor de sites van de administratie waarvoor het geachte regeringslid bevoegd is? Kan worden aangegeven tegen wanneer deze sites gebruiksvriendelijk zullen zijn voor mensen met een functiebeperking? Zo ja, beschikt de site over een kwaliteitslabel?

Antwoord ontvangen op 21 mei 2008 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op zijn vraag te vinden.

Wat de Wetenschapsbeleid betreft :

De huidige versie van de site van het Federaal Wetenschapsbeleid (www.belspo.be) beantwoordt al aan talrijke richtlijnen van het Belgisch toegankelijkheidslabel AnySurfer zoals :

Er wordt rekening gehouden met de richtlijnen van AnySurfer bij elke evolutie van de site maar de toepassing van sommige richtlijnen vergt veel werk dat momenteel slechts moeilijk uit te voeren is.

Het Federaal Wetenschapsbeleid heeft het toegangslabel nog niet maar we zullen alles in het werk stellen om dat label te verkrijgen bij een volgende herwerking van de site.

Wat het RSVZ betreft :

1. Niet van toepassing op het RSVZ.

2. De problematiek van de goede toegankelijkheid tot informatie voor alle burgers, ook deze met (visuele) handicap, ligt het RSVZ nauw aan het hart. De huidige website van het RSVZ is bijgevolg reeds gedeeltelijk aangepast voor personen met een (visuele) handicap. Wegens technische redenen is het momenteel nog niet mogelijk om 100 % te voldoen aan de normen van het BlindSurfer kwaliteitslabel.

Er wordt evenwel gepland om, in het kader van de modernisering van onze website, over te stappen naar een nieuw informaticaplatform. Dit zal toelaten om volledig te voldoen aan de normen van het AnySurfer kwaliteitslabel, welke de opvolger is van het in de parlementaire vraag vermelde BlindSurfer kwaliteitslabel.

Volgens de huidige planning zal de nieuwe RSVZ website in de loop van 2009 in gebruik kunnen genomen worden. Vanaf dan zal de website dan ook volledig geschikt worden voor personen met een (visuele) handicap.

Wat betreft de DG Zelfstandigen :

Aangezien ik enkel inhoudelijk bevoegd ben voor de directie-generaal (DG) Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid, beschik ik niet over de gevraagde gegevens. De minister van Sociale Zaken beschikt over de gegevens voor de site van de FOD Sociale Zekerheid met in begrip van deze DG.

Wat de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu betreft :

Momenteel is de website van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie nog niet aangepast voor personen met één of ander handicap (blinden, slechtzienden, ...).

Wat de FOD Economie betreft :

De huidige site van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie is op dit moment niet gemakkelijk toegankelijk voor personen met een handicap.

Momenteel wordt een project uitgewerkt tot herstructurering en volledige herziening van die website, wat in 2009 zou moeten leiden tot een nieuwe website die zich baseert op één van de modernste technologieën en rekening houdt met de problemen van alle categorieën surfers. Die site zal trouwens op technisch en functioneel vlak worden ontwikkeld in overeenstemming met de AnySurfer-richtlijnen. Het is de bedoeling de toegang tot de volledige inhoud van de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie gebruiksvriendelijk te maken voor alle surfers.

Op termijn wordt eraan gedacht om te proberen het kwaliteitslabel AnySurfer te verkrijgen.

Wat mijn persoonlijke website betreft :

Momenteel beantwoordt mijn persoonlijke website nog niet aan de richtlijnen van AnySurfer, voorheen BlindSurfer.

Nochtans is die aanpassing, voor mij, één van de prioriteiten met het oog op een vlot contact met zoveel mogelijk burgers, om zoveel mogelijk van hun problemen op te kunnen lossen bij het zoeken van informatie die hen aanbelangt op de website.

Bijgevolg zal ik de nodige instructies geven om de site zo snel mogelijk aan te passen aan de vereisten van AnySurfer. Dat zou moeten mogelijk zijn tegen eind 2008.