Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-835

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Rechtszaken - BeŽdigde tolken of vertalers - Frequentie - Vergoeding

rechtsvordering
taalgebruik
vertaling
beroep in het informatiewezen
vergoeding

Chronologie

22/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 )
24/6/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-834

Vraag nr. 4-835 d.d. 22 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Verdachten kunnen stukken uit hun strafdossier naar ťťn van onze drie landstalen laten vertalen. Dat kan door de tussenkomst van vertalers. Dat is wettelijk voorzien, onder meer in artikel†22 van de wet van 15†juni†1935 op het gebruik der talen in rechtszaken.

Tevens is ook de tussenkomst van beŽdigde tolken geregeld. Het Wetboek van strafvordering en de wet van 15†juni†1935 op het gebruik der talen in rechtszaken regelt deze aangelegenheid. Sinds 2003 kunnen ook burgerlijke partijen en getuigen in strafzaken hierop een beroep doen.

Toch is er nog geen wettelijke omkadering voor beŽdigde vertalers of tolken. De vergoeding die zij krijgen (via barema) zou nogal aan de lage kant zijn en vandaar is het moeilijk geschikte vertalers-tolken te vinden waarvan tevens een hoge flexibiliteit wordt verwacht.

Vandaar mijn vragen:

1. Welke plannen heeft de geachte minister met betrekking tot de opleiding van de gerechtstolken en -vertalers? Hoe denkt u deze te verbeteren?

2. Meent hij dat er een probleem is met het vinden van voldoende vertalers-tolken? Meent hij dat hun verloning ondergewaardeerd is? Zo ja, wat wenst hij hieraan te doen?

3. Welke wettelijke omkadering denkt hij nog te moeten voorzien voor beŽdigde vertalers en tolken?

4. Hoeveel betaalde onze Schatkist in 2007 aan beŽdigde vertalers en tolken bij Justitie? Hoeveel was dat de afgelopen vier jaar (2003,2004,2005 en 2006)? Is er sprake van een stijging van de vertaal- of tolkkosten?

5. Vanuit welke talen wordt het meest naar een van onze landstalen vertaald?

6. Welke conclusies trekt de geachte minister en welke initiatieven wenst hij hieromtrent te nemen?

Antwoord ontvangen op 24 juni 2008 :

1. Er bestaat een lijst van vertalers/tolken binnen iedere rechtbank. Om op deze lijst te staan, moet de kandidaat zijn aanvraag indienen met het bewijs van zijn kennis van de taal en zijn ervaring in deze materie.

2. Alles hangt af van de gevraagde taal of het gevraagde dialect.

Voor gewone talen is er geen probleem om een vertaler/tolk te vinden. Voor vreemde talen kan de zoektocht langer duren.

De toepasselijke tarieven houden rekening met de zeldzaamheid van de taal.

Deze tarieven worden ieder jaar geÔndexeerd.

3. In antwoord op uw inleidende commentaren, zou ik willen zeggen dat ik het vandaag niet nodig vind de wettelijke omkadering van de wedde en de aanwijzing van deskundigen en tolken te wijzigen.

Zoals alle andere deskundigen worden de tolken en vertalers aangeworven op basis van hun kennis met het oog justitie bij te staan. Om aangeworven te worden, moeten ze blijk geven van hun kennis. Hun voornaamste beroep geeft hen de gelegenheid een kennis te gebruiken en deze kennis wordt, mits betaling, ter beschikking gesteld van justitie, binnen het wettelijke en reglementaire kader van de wet inzake de gerechtskosten en het algemeen reglement op de gerechtskosten. Daar zij professionals van de materie zijn, moeten zij zelf in hun eigen opleiding investeren. Het valt niet binnen de bevoegdheden van de publieke overheid om deskundigen van buitenaf op te leiden. Het verzekeren van de opleiding van de deskundigen die niet tot administratie behoren zou een bedekt gebruik betekenen van de budgettaire middelen die voor de gerechtskosten geaffecteerd zijn, aangezien deze deskundigen bij voorrang deze opleiding in de normale uitoefening van hun beroep zullen gebruiken.

4. De jaarlijkse stijging van het budget vertaler-tolk valt samen met de index.

200716 067 487,03
200613 458 421,06
200515 727 422,05
200411 890 947,37
200311 816 322,30

5. De door de griffies overgemaakte stukken betreffende vertalingen worden gezamenlijk opgestuurd en maken dus dit soort statistiek onmogelijk.

6. Ik kan natuurlijk vaststellen dat het vertalen en het tolken van dossiers duur is. Ondanks het feit dat BelgiŽ een meertalig land is, verschilt echter de verhouding van de aan deze activiteiten toegewezen middelen niet gevoelig in BelgiŽ dan deze binnen het rechtsgebied van het hof van beroep te Parijs, waarvan het aantal inwoners bijna vergelijkbaar is met BelgiŽ. Het is dus een algemeen fenomeen verbonden aan de internationalisering van de maatschappij, aan de capaciteit van te reizen en met als gevolg de internationalisering van de criminalisering. Daarom zijn de kosten voor het vertalen en het vertolken in gerechtelijke dossiers hoog.

Van de rechterlijke overheden heb ik geen ernstige klacht betreffende de functionering van het systeem ontvangen.

Ik ben dus van mening dat vandaag geen initiatief terzake moet genomen worden.