Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-825

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 23 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Gevangenissen - Beveiliging

strafgevangenis
openbare veiligheid
Regie der Gebouwen
begroting

Chronologie

23/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008 )
24/4/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-826
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-228

Vraag nr. 4-825 d.d. 23 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op zondag 28†oktober†2007 ontsnapte een gevangene uit de gevangenis van Ittre nadat een helikoper kon landen op de binnenplaats.

Op 15†april†2007 kon een gangster ontkomen uit de strafinrichting van Lantin op gelijkaardige manier.

Op 8†november†2007 kreeg ik van de geachte minister van FinanciŽn te horen (mondelinge vraag nr.†4-13, Comissiehandelingen nr.†4-2, blz. 8) dat er in verband met de plaatsing van netten of kabels nog niets beslist werd en er geen geld voor uitgetrokken was.

De toenmalige minister van Justitie stelde eind november†2007 dat er dringend nood was aan een budget van vier miljoen euro voor het realiseren van helikopternetten boven de binnenplaatsen van vijf gevangenissen, namelijk Andenne, Hasselt, Ittre, Lantin en Brugge. Haar beleidscel dacht op dat moment aan twee opties. De eerste optie betrof het plaatsen van hoge palen op de binnenplaats waaruit dikke kabels steken. De andere optie hield een constructie in van kabels die horizontaal op acht meter hoogte werden geplaatst en verticaal op twaalf meter hoogte. Ze beloofde werk te maken van een lastenboek.

In de pers las ik dat de geachte minister van Justitie in Brugge en Lantin helikopternetten wil plaatsen tegen 1†juni†2008 (Het Belang van Limburg, 16†februari†2008).

Vandaar mijn vragen:

1. Welk is het voorziene budget voor de hoger vermelde aanpassingen? Werd dit reeds vastgelegd in een noodbudget van de interimregering of in de huidige begroting van de Regie der Gebouwen? Zijn er reeds contracten afgesloten?

2. Wat is de stand van zaken van het dossier beveiliging van de gevangenissen en meer bepaald de door de geachte minister aangekondigde ďnettenĒ of kabels?

3. Welk systeem acht hij het best zodat dergelijke spectaculaire ontsnappingen niet meer kunnen gebeuren? En welke andere beveiligingsmaatregelen wil hij treffen in andere bestaande gevangenissen?

4. Zijn er enkel plannen in Brugge en Lantin om de binnenplaatsen te overspannen? Wat is het tijdsschema dat de geachte minister vooropstellen, met andere woorden is 1†juni†2008 een realistische deadline? Zijn er ook concrete plannen voor Ittre, Hasselt en Andenne of andere gevangenissen? Zo ja, welk tijdsschema hanteert hij om de installatie hiervan te verzekeren?

Antwoord ontvangen op 24 april 2008 :

1. Er is op het meerjarenplan Justitie — gevangenissen een budget voorzien van 3 miljoen euro. Mijn collega Reynders en ikzelf hebben aan de Ministerraad van 18 april 2008 de goedkeuring van dit plan gevraagd.

Er zijn bijgevolg nog geen contracten afgesloten.

2. De voorstellen voor de beveiliging van de gevangenissen bij middel van netten of kabels werden door mijn achtbare voorgangster aan de orde gesteld naar aanleiding van enkele spectaculaire ontsnappingen uit het recente verleden. Aan de Regie der Gebouwen werd gevraagd een haalbaarheidsstudie daarover uit te voeren, en concrete voorstellen tot realisatie te doen. Het klopt dat werd gedacht aan realisaties op vijf sites : Brugge, Hasselt, Lantin, Ittre en Andenne).

Al snel bleek dat er geen algemene uniforme oplossing mogelijk is omdat de toestand in elke gevangenis anders is : grootte van de te overspannen wandelkoeren, probleem van de bevestigingen van de kabels of netten omwille van toestand van de omliggende muren (sterkte), de ondergrond (funderingen voor de palen), enz.

De Regie der Gebouwen heeft een eerste studie gemaakt met een voorstel van oplossing. Deze studie werd besproken met de bevoegde administratie van de FOD Justitie op 7 maart 2008. De kostprijs van dergelijke oplossing lijkt echter vrij hoog zodat werd beslist te zoeken naar alternatieve minder ingrijpende oplossingen.

Ik heb bovendien gevraagd prioriteit te geven aan de inrichtingen van Lantin en Brugge omdat in deze beide gevangenissen momenteel schikkingen worden getroffen voor de inrichting van een sectie hoge veiligheid.

De wandelruimte te Lantin die voor deze sectie kan worden gebruikt, is al overspannen. In een volgende fase moet er dan nog een bijkomende inrichting komen voor de grotere wandelruimte. Voor Brugge wordt op dit ogenblik een meer eenvoudige en minder dure oplossing onderzocht.

3. De voorgestelde oplossingen beogen overspanningen met kabels. De technici zeggen me dat alle oplossingen voor- en nadelen hebben. Een team van de Regie der Gebouwen te Hasselt heeft me zeven verschillende voorstellen van oplossing aangereikt, gaande van overspanningen met netten, kabels, het plaatsen van palen, stalen paraplu's, bomen en verblindingszoeklichten. De ramingen gaan van 20 000 tot over de 100 000 euro per wandeling.

Het is duidelijk dat het onmogelijk is voor elke wandeling in dergelijke beveiligingen te voorzien. We moeten dus een aantal keuzes maken. Bovendien zal dan nog onmogelijk een absolute garantie kunnen worden geboden tegen ontsnappingen. In functie van de resultaat van de studie te Brugge, dat in deze enigszins als piloot kan dienen, zal worden beslist voor de andere projecten.

In het masterplan dat ik samen met collega Reynders aan de regering voorstel zijn, naast de investeringen voorgesteld voor capaciteitsuitbreiding, ook acties opgenomen om inspanningen te doen voor een algemene renovatie en beveiliging van de bestaande inrichtingen. Deze acties bevatten de plannen voor de « anti-helicopterbeveiliging » maar ook voorstellen voor meer klassieke beveiliging met camerabewaking, infrarood detectie, enz.

Alle inrichtingen zullen worden gescreend en het is duidelijk dat deze inspanning gedurende enkele jaren ononderbroken zal moeten worden volgehouden. We voorzien alvast voor 2008 daartoe kredieten zowel op het meerjarenprogramma Justitie — gevangenissen als op het klassieke budget van de Regie.

4. In uitvoering van de vroegere beslissing zullen inderdaad, naast Brugge en Lantin, voorzieningen worden getroffen voor Hasselt, Andenne en Ittre. Voor deze vijf inrichtingen is het gevraagde budget begroot. Alles wordt in het werk gesteld om de installaties te Brugge omstreeks de zomer klaar te krijgen, en om vervolgens de andere zo vlug mogelijk in uitvoering te brengen. In een latere fase zal worden bekeken welke andere sites nog dienen te worden uitgerust.