Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7460

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 8 april 2010

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Huur van gevangeniscellen in Nederland - Aantal gedetineerden - Rechtszaken tegen onvrijwillige overplaatsing - Aantal - Kosten

strafgevangenis
overbrenging van gedetineerden
Nederland
voltrekking van de straf

Chronologie

8/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 )
6/5/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7459
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1657

Vraag nr. 4-7460 d.d. 8 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het kernkabinet bereikte het afgelopen weekend een akkoord over de begrotingscontrole. Zo wordt er 30 miljoen euro uitgetrokken voor de huur van de gevangenis in Tilburg.

Vandaar mijn vragen:

1. Hoeveel gedetineerden werden er tot op heden overgebracht naar Tilburg?

2. Hoeveel deden dat vrijwillig?

3. Klopt het dat er geen infosessie gehouden is in Wortel, zodat de gedetineerden niet echt wisten wat hen te wachten kon staan en dat mede de verklaring kan zijn waarom weinigen vrijwillig wilden verhuizen?

4. Hoeveel rechtszaken zijn verschillende gedetineerden (al dan niet in kort geding) tegen hun onvrijwillige overplaatsing begonnen? Hoeveel uitspraken zijn er reeds gebeurd? Hoeveel ervan waren gunstig of ongunstig wat uw beleid betreft?

5. Wat zijn de kosten tot op heden voor de huur van de gevangeniscellen?

6. Wat zijn de kosten tot op heden voor de verschillende rechtszaken tegen de Belgische Staat omtrent dit onderwerp?

7. Hoeveel rechtszaken werden de afgelopen tien jaar door gedetineerden of geÔnterneerden tegen de Belgische Staat ingesteld? Hoeveel tegen de minister van Justitie? Kan u deze cijfers indelen per onderwerp?

8. Welke verplaatsingskosten werden tot op heden geboekt tussen Wortel en Tilburg? Wat is de regeling? Wie staat in voor welke verplaatsing (BelgiŽ of Nederland)?

9. In BelgiŽ: Hoeveel en wie nam de verplaatsingen voor zijn rekening: taxi's, veiligheidskorps, lokale politie, Ö?

10. Wat met de regeling voor de betekeningen? Moeten gedetineerden daarvoor terug naar de gevangenis van Wortel gebracht worden? Hoeveel keer gebeurde dit tot op heden?

Antwoord ontvangen op 6 mei 2010 :

1. Op datum van 26 maart jongstleden verbleven 516 gedetineerden in de penitentiaire inrichting van Tilburg.

2. Bij de beslissing werd niet geregistreerd of de betrokkenen al dan niet vrijwillig of zelfs op eigen verzoek werden overgeplaatst. Wel werd aan de directies gevraagd om eventuele bezwaren van de gedetineerden te registeren en mee te delen, voor zover bekend.

3. De gedetineerden hebben een informatie- en onthaalbrochure ontvangen waarin alle nuttige informatie is opgenomen. Het is inderdaad zo dat de communicatie rond de concrete overbrengingen in sommige gevallen niet optimaal is verlopen en dat dit her en der voor wrevel heeft gezorgd. Deze vaststelling kan evenwel niet veralgemeend worden.

4. Een totaal van 17 gedetineerden tekenden tot nu toe verzet aan. Er waren twee beschikkingen (kortgeding) : een arrest van de raad van state die zich zonder rechtsmacht verklaarde en een beschikking van de kortgedingrechter in Brugge die de vordering ontvankelijk maar ongegrond beoordeelde. Daarnaast zijn er ook twee beschikkingen op eenzijdig verzoekschrift.

5. Op kasbasis bekeken bedraagt de uitgave 0 keuro. De factuur zal pas eind juni worden opgemaakt.

Economisch bekeken zijn de kosten beginnen te lopen met ingang van het huurcontract.

In die optiek bedraagt de kost van de huur van de cellen 2 570,5 keuro op maandbasis (inclusief indexering van 2,82 %). Einde maart zal de kost dus 5.141 keuro bedragen.

6. Tot nog toe hebben wij geen ereloonstaten van onze advocaten ontvangen. De gedingen zijn nog aan de gang.

7. Tijdens de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 juli 2008 werden het volgende aantal procedures ingeleid tegen de Belgische Staat (Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie) door gedetineerden en geïnterneerden: 344 procedures bij de burgerlijke rechtbanken en 133 procedures bij de Raad van State. Onze database laat niet toe om deze cijfers onder te verdelen per onderwerp.

8. Alle verplaatsingen voor de bevolking van de inrichting van Tilburg waren ten koste van Nederland zoals voorzien in het verdrag. Vanaf heden wordt dit ten laste van België.

9. De kosten voor vervoer in België zijn ten laste van België.

10. Het administratief beheer van het opsluitingdossier gebeurt in Wortel. De griffie van Wortel heeft een antenne in Tilburg die de informatie en communicatie tot bij de gedetineerden brengt, hetzij rechtstreeks, hetzij via betekeningen. Er is een busje dat dagelijks het transport van documenten verzekert tussen Wortel en Tilburg. De betekeningen gebeuren door de directeur in Tilburg maar de administratieve voorbereidingen vinden plaats in de strafinrichting van Wortel.