Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7457

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 8 april 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Alternatieve gerechtelijke maatregelen - Vlaanderen - Projecten - Financiering

drugverslaving
sociale voorzieningen
vervangende straf
begrotingsfonds

Chronologie

8/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 )
6/5/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7458
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1656

Vraag nr. 4-7457 d.d. 8 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Meer dan 60 000 euro heeft vzw De Sleutel in Gent moeten bijpassen via eigen middelen op de loonkosten voor de eigen medewerkers. Voor De Sleutel zou dat bedrag opgelopen zijn tot meer dan 170 000 euro in de periode 2003-2008. Tijdelijk vonden de vzw's een oplossing via het Fonds ter Bestrijding van de Verslavingen. Gezien de doelstellingen van dit Fonds, is het wellicht uitgesloten dat deze vzw's hierop beroep kunnen doen in de toekomst.

Het probleem: gemeenten werven gemeentepersoneel aan die gedetacheerd worden naar een vzw. Vermits Justitie de toelagen van de zevenentwintig medewerkers van een vijftiental AGM-begeleiders (alternatieve gerechtelijke maatregelen) sinds 1996 niet meer heeft aangepast, rekenen Gent en Brugge bij voorbeeld de loonkosten door aan de vzw's met de vraag om die zelf bij te passen voor hun medewerkers omdat ze nooit aan de index werden aangepast of geen rekening gehouden werd met de anciŽnniteit van begeleiders.

Hierdoor dreigt straks ook het pilootproject rond de drugsbehandelingskamer in Gent en het proefproject Proefzorg, waarbij druggebruikers een lichtere straf krijgen voor criminele feiten, als ze zich (verplicht) laten behandelen, op de helling te komen. Deze proefprojecten werden nochtans sterk ondersteund door uw voorganger Jo Vandeurzen (de huidig Vlaams minister van Volksgezondheid). In maart 2008 wou hij de projecten Proefzorg uitbreiden.

Vandaar mijn vragen:

1. Vindt u dergelijke omslachtige regeling nog houdbaar?

2. Is er reeds contact geweest met steden en gemeenten, de ministers van Justitie en Volksgezondheid en de Vlaams minister van Volksgezondheid om een oplossing te bieden aan dit structureel probleem en de betaling van de lonen van de medewerkers? Heeft Justitie de vraag al aan Volksgezondheid gesteld om bij te springen? Zo ja, wat was het antwoord?

3. Staat u nog achter deze projecten en herbevestigt u dus de reeds afgesloten samenwerkingsprotocols, en in een bredere context, ook die van AGW of bewandelt u liever andere paden?

4. Uw voorganger wou proefzorg in andere gerechtelijke arrondissementen invoeren zoals Oudenaarde, Dendermonde, Kortrijk, Brugge, Ieper en Veurne. Wat waren de resultaten van de door hem aangekondigde haalbaarheidsstudie?

Antwoord ontvangen op 6 mei 2010 :

Uw vragen betreffen hoofdzakelijk de bevoegdheid van de minister van Justitie.

Vanuit mijn bevoegdheden en beleid kan ik u het volgende antwoorden :

1. Op de Interministeriële Conferentie Drugs van 25 januari 2010 werd akte genomen van een ontwerp van knelpuntennota drughulpverlening, die werd opgesteld door de Algemene Cel Drugsbeleid.

Deze Cel werd opgericht door het Samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid. Deze Cel heeft de opdracht gekregen de analyse verder te zetten en voorstellen te doen. Het punt financiering van “alternatieve gerechtelijke maatregelen”, “proefzorg” en “drugbehandelingskamer” is vooralsnog één van de elementen uit dit ontwerp van nota.

2. Via het Fonds ter bestrijding van de verslavingen worden de verenigingen De Kiem en De Sleutel momenteel gefinancierd om aan enkele financiële tekorten in de strategische veiligheids- en preventieplannen van de minister van Binnenlandse Zaken en alternatieve gerechtelijke maatregelen van de minister van Justitie te remediëren. Deze beslissing werd genomen om de hulpcontinuïteit in deze initiatieven niet in het gevaar te brengen. Het spreekt voor zich dat dit een tijdelijke maatregel is om aan een urgente nood te voldoen. Voor de volgende jaren zal een adequaat antwoord dienen gevonden te worden bij voorkeur in de schoot van de Interministeriële Conferentie Drugs.