Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7245

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 17 maart 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Spoorwegen - Zelfmoorden en zelfmoordpogingen - Evolutie van het aantal - Kosten voor de NMBS

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
zelfmoord
officiële statistiek

Chronologie

17/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 )
27/4/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7244

Vraag nr. 4-7245 d.d. 17 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het aantal zelfmoorden op de spoorwegen stijgt. Dat vernam ik in het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken op mijn schriftelijke vraag nr. 4-2824.

In 2008 stelde de spoorwegpolitie 121 zelfmoorden en 60 zelfmoordpogingen vast. In 2007 waren dat 114 zelfmoorden en 58 zelfmoordpogingen

Om inzicht te krijgen of er daadwerkelijk sprake is van een stijging van het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen, wenste ik volgende vragen te stellen:

1. Hoeveel gevallen van zelfmoord(poging) heeft de spoorwegpolitie in 2009 vastgesteld? Is dat cijfer vergelijkbaar met dat van voorgaande jaren?

2. Hoeveel uren vertraging hebben dergelijke incidenten de NMBS in 2009 gekost? Hoeveel treinen werden hierdoor afgeschaft?

3. Hoeveel begrootte de NMBS het financiële verlies (beschadiging treinstellen, opgelopen vertragingen, enz.) in die periodes? Werden er bedragen gerecupereerd via de nabestaanden? Zo ja, hoeveel?

4. In welke maanden gebeuren de meeste zelfmoorden of zelfmoordpogingen? Is dit een seizoensgebonden fenomeen (wanneer de bladeren vallen of de bomen botten)?

Antwoord ontvangen op 27 april 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

1. Meer dan de helft van de zelfdodingen op het spoorwegdomein worden vastgesteld door andere politiediensten dan de federale spoorwegpolitie. Daarom worden in de onderstaande tabel de gevallen per politiedienst weergegeven (respectievelijk SPC voor de federale spoorwegpolitie en NIET-SPC voor de andere politiediensten). De cijfers uit de tabel hebben als bron een uittreksel van de algemene nationale gegevensbank (ANG) en kunnen om die reden verschillen met eerder gepubliceerde cijfers afkomstig van andere bronnen.

ZELFDODING

Jaar

2006

2007

2008

2009

Feit

SPC

45

54

51

57

NIET-SPC

55

60

69

62

Totaal

100

114

120

119

Poging

SPC

29

32

27

24

NIET-SPC

0

1

1

1

Totaal

29

33

28

25

2. De onderstaande tabel (bron: ANG) bevat de cijfers voor de jaren 2006 tot en met 2009. Deze gegevens bevestigen deels de bevinding van wetenschappelijke studies dat, gemiddeld genomen, de meeste mensen uit het leven stappen in de lente en in de zomer.

Zelfdodingen (feiten en pogingen)

Maand

2006

2007

2008

2009

Januari

4

11

14

16

Februari

7

9

14

17

Maart

11

12

12

20

April

14

15

19

14

Mei

8

9

15

10

Juni

10

10

11

14

Juli

14

12

15

8

Augustus

13

17

15

13

September

11

7

7

12

Oktober

15

28

7

4

November

9

8

9

11

December

13

9

10

5

De overige vragen behoren tot de bevoegdheid van mijn collega van Overheidsbedrijven.