Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6921

van Hugo Vandenberghe (CD&V) d.d. 9 februari 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Hygine in de scholen - Schoolkeukens - Controles en resultaten

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
schoolkantine
onderwijsinstelling
voedselveiligheid
openbare gezondheidszorg
voedselveiligheid

Chronologie

9/2/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010)
9/3/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6921 d.d. 9 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 3-2699 van 31 maart 2006 (Vragen en Antwoorden, nr. 3-52, blz. 4548) waarin ik dit probleem aankaartte bleek dat in 2004 zestig procent van de installaties niet conform was op het vlak van de hygine.

Uit het antwoord op mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 3-781 over de schoolkeukens (Vragen en Antwoorden, nr. 3-14, blz. 936) bleek dat in 2003 bij controles van schoolkeukens in 56 % van de gevallen tekortkomingen werden vastgesteld.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Hoeveel controles voerde het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen de voorbije vijf jaar uit op schoolkeukens? Graag had ik een uitsplitsing per jaartal bekomen.

2. Hoeveel van deze keukens bleken niet in orde te zijn met de voedselveiligheid?

3. Welke regels werden meestal overschreden?

4. Welk bedrag aan boetes werd de voorbije drie jaar gend?

5. Acht de minister het wenselijk maatregelen te nemen opdat de schoolkeukens in orde zouden zijn met de voorschriften betreffende de voedselveiligheid?

Antwoord ontvangen op 9 maart 2010 :

1. In 2005 werden 639 schoolkeukens bezocht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (herbezoeken na vaststelling van tekortkoming niet meegerekend).

Sinds maart 2006 wordt een nieuwe methode toegepast voor het uitvoeren van controles. Elk bezoek van het FAVV bij een operator bestaat uit een aantal inspecties met elk een scope (een scope: een inspectiegebied, zoals bijvoorbeeld hygiëne). Elke inspectie wordt uitgevoerd met behulp van een check-list en kan beoordeeld worden als “gunstig”, “gunstig met opmerkingen” of “niet gunstig”. Wegens deze nieuwe methode is het niet mogelijk om de cijfers van vóór maart 2006 te vergelijken met deze van daarna. Volgende tabel geeft een overzicht van de inspecties in schoolkeukens uitgevoerd in 2006 (vanaf maart), 2007, 2008 en 2009.


2006

2007

2008

2009

Aantal schoolkeukens gecontroleerd*

316

325

315

347

Aantal inspecties (check-list)

964

764

826

915

2. Voor de bespreking van het aantal schoolkeukens dat in 2005 niet in orde bleek te zijn met de voedselveiligheid en de meest voorkomende overtredingen, wordt verwezen naar de antwoorden op de schriftelijke vraag nr. 3-4755 (Vragen en Antwoorden nr. 3-71, blz. 7541) die eerder door het geachte lid gesteld werd.

Het percentage schoolkeukens dat niet in orde was met de regelgeving met betrekking tot de voedselveiligheid van 2006 tot en met 2009 is weergegeven in onderstaande tabel.


2006

2007

2008

2009

Schoolkeukens niet in orde (in %)**

18 %

26 %

26 %

30 %

** dit komt overeen met het percentage schoolkeukens dat voor ten minste één inspectiescope een niet-gunstige beoordeling kreeg

3. De gedetailleerde resultaten voor de voornaamste inspectiescopes voor 2006, 2007, 2008*** en 2009 worden weergegeven in volgende tabel (in %):


2006

2007

2008

2009


G

(%)

GO

(%)

NG

(%)

G

(%)

GO

(%)

NG

(%)

G

(%)

GO

(%)

NG

(%)

G

(%)

GO

(%)

NG

(%)

Hygiëne

31

60

9

17

70

13

11

49

40

12

48

40

Autocontrole

38

47

15

36

31

33

34

21

46

33

8

59

Traceerbaarheid

72

25

3

71

21

8

66

24

9

65

20

15

Meldingsplicht

51

29

20

69

22

19

69

27

3

68

28

4

G: gunstig; GO: gunstig met opmerkingen; NG: niet gunstig

De tekortkomingen op het vlak van de hygiëne in 2006 situeerden zich vooral op het gebied van ongediertebestrijding, persoonlijke hygiëne en opleiding en het reinigings- en ontsmettingsplan. In 2007, 2008 en 2009 hebben de tekortkomingen voornamelijk betrekking op de ontvangst en stockage van levensmiddelen, het reinigings- en ontsmettingsplan en op de persoonlijke hygiëne en opleiding.

*** De oorzaak van de stijging van ongunstige resultaten in 2008 ten opzichte van de jaren 2006-2007 ligt in het nieuwe evaluatiesysteem, dat vanaf september 2007 van toepassing is.

Dit nieuwe evaluatiesysteem is gegoten in een dienstinstructie, die strikt wordt nageleefd en leidt vooral binnen de horecasector tot een strengere beoordeling van de operatoren. In dit nieuwe systeem wordt een vaste weging toegekend onder de vorm van een puntenscore aan elk item in functie van het belang ervan.

4. In 2007 werden drie processen-verbaal van overtreding opgesteld, waarbij een bedrag van 750 euro werd voorgesteld en betaald.

In 2008 werden vijf processen-verbaal van overtreding opgesteld, waarbij een bedrag van 2 425 euro werd voorgesteld en 1 450 euro betaald. De overige dossiers werden naar de procureur des Konings verstuurd om er op die manier het nodige gevolg aan te geven.

Voor 2009 beschikken we nog niet over voldoende gegevens om de definitieve cijfers te kunnen meedelen.

5. Aangezien de resultaten voor verbetering vatbaar zijn, werden reeds verscheidene initiatieven opgestart binnen het FAVV.

Sinds 22 januari 2008 is er een goedgekeurde autocontrolegids voor de sector van de grootkeukens en de verzorgingsinstellingen. De gids vormt een hulpmiddel bij de invoering en de validatie van een autocontrolesysteem in grootkeukens, waaronder schoolkeukens.

Sinds 2009 wordt een bonus toegekend aan de operatoren die geïnvesteerd hebben in een gecertificeerd autocontrolesysteem, onder de vorm van een vermindering van de heffing met 50%. Omgekeerd werd vanaf 2009 een verhoging met 20% van de jaarlijkse heffing (malus) toegepast op de operatoren die nog niet over een gecertificeerd autocontrolesysteem beschikten. In 2010 bedraagt deze malus 60% en vanaf 2011 zal die 100% bedragen. Bovendien worden bedrijven met een gecertificeerd autocontrolesysteem minder geïnspecteerd dan bedrijven die hier niet over beschikken.

Een ander initiatief om de hygiëne in de horecasector en de sector van de grootkeukens verder te verbeteren was de invoering van de FAVV-smiley. Dit logo wordt toegekend na een gunstige audit van het autocontrolesysteem door een onafhankelijke certificeringinstelling. Door de smiley (zelfklever) op een zichtbare plaats aan te brengen kan de schoolkeuken tonen dat ze zich echt inzet voor de voedselveiligheid. Via communicatiecampagnes wordt het grote publiek ingelicht over het bestaan en de betekenis van dit logo.

Sinds 2009 worden er ook aangekondigde controleacties georganiseerd, per gemeente, in de distributiesector, waarbij ook grootkeukens, inclusief schoolkeukens, worden gecontroleerd. De actie “Geraardsbergen” van mei 2009 was daarvoor het pilootproject en dit werd reeds uitgebreid naar Bilzen,Waver, Sint-Joost-Ten-Noode, Ath en Lier. De bedoeling van deze aangekondigde controleacties is om de operatoren aan te zetten om altijd en overal in orde te zijn met de regelgeving en zo tegemoet te komen aan de eisen van het Voedselagentschap en de verwachtingen van de consument. Deze acties worden telkens voorafgegaan door een informatievergadering die georganiseerd wordt in samenwerking met het FAVV. Deze actie leidt tot een sensibilisering bij de operatoren. Gezien het positieve effect van deze aangekondigde controles is het de bedoeling om dergelijke acties te blijven herhalen in de toekomst.

Daarnaast werd er vorig jaar door de voorlichtingscel van het FAVV in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap een “Ronde van Vlaanderen” georganiseerd waarbij per provincie een infosessie werd georganiseerd, specifiek gericht op scholen die maaltijden verstrekken. In totaal namen meer dan 450 personen deel aan deze infosessies. Een gelijkaardig initiatief wordt voorbereid met de Franse Gemeenschap.

Enerzijds werd info gegeven inzake regelgeving, heffingen en procedures. Anderzijds werd het belang en principe van Goede Hygiëne Praktijken, het autocontrolesysteem, het gebruik van de gids voor grootkeukens, traceerbaarheid en meldingsplicht specifiek voor deze doelgroep uitgelegd. Er werd aangemoedigd om het autocontrolesysteem te laten valideren door het FAVV of te laten certificeren door een erkende certificeringsinstelling. Het verkrijgen van een smiley na certificatie van het autocontrolesysteem werd eveneens toegelicht. Dergelijk infosessies moeten bijdragen tot een betere kennis en toepassing van hygiëne in de schoolkeukens.

Voor de tweede helft van 2010 is er een vormingsprogramma gepland voor alle Vlaamse hotelscholen om het bekomen van een smiley te stimuleren. Ook personeelsleden van naburige scholen die een intern restaurant hebben zullen aan deze vorming kunnen deelnemen. Tijdens deze sessies van één dag zullen het autocontrolesysteem en de goede hygiënepraktijken worden toegelicht.