Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6798

van Nele Jansegers (Vlaams Belang) d.d. 4 februari 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Werking van het directoraat-generaal - Controle

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Kruispuntbank van Ondernemingen

Chronologie

4/2/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010)
10/3/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6798 d.d. 4 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het Rekenhof moet het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zijn controle op de juistheid van de aangiften voor de heffingen verder uitbouwen. De controle op de juistheid van de aangiften blijft vooralsnog beperkt tot een controle op de interne samenhang van het aangifteformulier. De medewerkers van het directoraat-generaal (DG) Controle krijgen de gegevens van de aangiften en worden aangemoedigd om die gegevens te controleren, maar die controles worden niet systematisch uitgevoerd. Volgens het FAVV wordt dit verklaard door de opdracht van de medewerkers van DG Controle. Zij staan in de eerste plaats in voor de controles in de voedselketen. De controles op de juistheid van de aangiften zijn voor hen een bijkomende opdracht. Medewerkers van andere diensten waren op het ogenblik van de audit door het Rekenhof evenmin belast met de controle ter plaatse op de juistheid van de aangiften, hoewel de huidige regelgeving die mogelijkheid niet uitsluit.

Het Rekenhof merkt daarbij op (166e Boek, pagina 346) dat de bestanden van bijvoorbeeld de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de fiscale administraties, de gewesten of de beroepsverenigingen - voor zover ze kunnen worden geraadpleegd - vooral worden gebruikt bij de identificatie van de (activiteiten van de) operatoren en veel minder voor de controle op de juistheid van de gegevens van de aangiften.

1. Wijst deze opmerking erop dat er problemen zijn met de raadpleging van de bestanden van de RSZ, de fiscale administraties, de gewesten of de beroepsverenigingen? Zo ja, welke? Welke maatregelen heeft de minister al genomen om deze hinderpalen weg te werken?

2. Het is normaal dat het DG Controle de veiligheid van de voedselketen als eerste prioriteit stelt. Dat is inderdaad belangrijker dan het correct betalen van de heffingen. Maar, zonder afbreuk te doen aan de noodzakelijke controles op de voedselveiligheid, zouden ook de aangiften beter gecontroleerd moeten worden, met een inhoudelijke toetsing aan de realiteit. Welke maatregelen in die zin werden reeds genomen?

Antwoord ontvangen op 10 maart 2010 :

1 . Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voeselketen (FAVV) heeft geen moeilijkheden gekend met de toegang tot gegevens die bij andere federale overheidsdiensten beschikbaar zijn. Overeenkomstig het artikel 13 §1 en 2 van de wet betreffende de financiering van 9 december 2004, wisselt het Agentschap met andere administraties gegevens uit die nuttig zijn voor haar financiële controles.

De ingezamelde gegevens moeten weliswaar door de personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor de financiële controles worden geïnterpreteerd.

Als voorbeeld, de gegevens omtrent het aantal tewerkgestelde personen binnen elk bedrijf zijn beschikbaar via de jaarrekeningen gepubliceerd door de Nationale Bank van België (NBB), maar niet al deze personen oefenen ook effectief een activiteit uit die betrekking heeft op de voedselketen.

Sinds 2009 werd een informaticatoepassing ontwikkeld waarmee op eenvoudige wijze aanvullende gegevens kunnen geraadpleegd worden die beschikbaar zijn in de Operatorendatabank van het FAVV (BOOD), de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), en in het bijzonder de gegeven met betrekking tot BTW, de gegevensbank Sanitrace (informaticatoepassing voor de identificatie en registratie van de veestapel), of bij het Vlaamse of Waalse Gewest.

Bovendien werd een synchronisatie gerealiseerd tussen de gegevens van BOOD en de gegevens van de KBO om de databank van het FAVV beter te stofferen.

De Federale overheidsdienst (FOD) Financiën (douanes, BTW) en het FAVV bestuderen verschillende protocols voor de overdracht van informatie om de gegevensuitwisseling te automatiseren zoals dit al met de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is gebeurd.

2. De kerntaak van het FAVV blijft natuurlijk het waken over de veiligheid van de voedselketen. De operatorendatabank (BOOD) werd echter gewijzigd om de gegevens over de aangiften en facturaties toegankelijk te maken voor de inspecteurs en controleurs zodat zij tijdens hun controles ook de juistheid van de aangegeven gegevens met de situatie ter plaatse kunnen controleren.