Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6563

van Christophe Collignon (PS) d.d. 21 januari 2010

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Foorwagens - Bepalingen inzake de automobielinspectie - Versoepeling - Eventuele tweejaarlijkse controle

straathandel
technische keuring

Chronologie

21/1/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010)
2/3/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6563 d.d. 21 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Foorwagens mogen alleen materiaal vervoeren dat nodig is voor de uitoefening van het beroep. Wegens dat specifieke kenmerk zijn ze vrijgesteld van de verkeersbelasting.

Die wagens leggen door de aard van het beroep jaarlijks slechts een beperkt aantal kilometers af. De foorkramers zeggen dat ze jaarlijks maximum 2000 kilometer afleggen. Toch moeten ze ieder jaar een technische controle ondergaan.

Kan de minister, gelet op de geciteerde cijfers en het specifieke karakter van dergelijke wagens, niet overgewegen om de bepalingen inzake automobielinspectie te versoepelen zodat die wagens slechts om de twee jaar moeten worden gecontroleerd?

Antwoord ontvangen op 2 maart 2010 :

Voor de aanhangwagens van de foorkramers verwijs ik het geacht lid graag naar het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, meer bepaald naar artikel 23octies, §1: “Zijn vrijgesteld van alle keuringen : 1° de aanhangwagens die uitsluitend door foorkramers worden gebruikt en eigen zijn aan dat beroep.”

Voor de voertuigen die niet onder de categorie van aanhangwagens vallen en dus motorvoertuigen zijn, is momenteel de frequentie van technische keuring bepaald op één jaar. We kunnen ervan uitgaan dat deze voertuigen meestal een beperkter aantal kilometers afleggen dan andere motorvoertuigen maar de massa’s die deze voertuigen dienen te slepen kunnen wel vrij groot zijn waardoor er momenteel nog geopteerd wordt om de keuringsfrequentie op één jaar te houden.

Deze voertuigen hebben meestal een langere gebruiksduur dan andere motorvoertuigen waardoor het ook belangrijk is om de staat van het voertuig jaarlijks in het oog te houden.