Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6309

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 11 december 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Verwerving van stukken - Registratie van schenkingen

federale wetenschappelijke en culturele instellingen
museum
kunstvoorwerp
schenking
registratie van documenten

Chronologie

11/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010)
20/1/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6309 d.d. 11 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor schenkingen aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) bestaat er geen registratieprocedure voor de geschonken werken. Soms neemt de schenker rechtstreeks contact op met de conservator van de collectie waarin zijn schenking terechtkomt, zonder dat de directeur-generaal daarvan op de hoogte wordt gebracht. Niet alle schenkingen worden dus door de directeur-generaal goedgekeurd, wat strijdig is met de regels voor de aanvaarding van schenkingen die in het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer zijn bepaald. Wanneer een schenking wordt aanvaard, wordt in de meeste gevallen een verwervingsdossier geopend, dat een document bevat dat de schenking bevestigt. Van de zestien willekeurig in de jaarverslagen gekozen schenkingen die door het Rekenhof werden onderzocht, waren er twee waarvoor er geen dossier of enig ander document bestond. Er bestond enkel een fiche van de afzonderlijke inventaris. Uit gesprekken met de conservators is bovendien gebleken dat, wanneer verschillende stukken worden geschonken, slechts enkele ervan of soms zelfs slechts één in de collecties worden geregistreerd. Vooral de laatste praktijk zet de deur wijd open voor mogelijke misbruiken.

1. Heeft de minister reeds een registratieprocedure laten opstellen voor schenkingen aan de KMKG?

2. Welke maatregelen heeft zij reeds genomen om te komen tot een sluitende registratie van schenkingen aan de KMKG?

3. Heeft zij reeds een onderzoek laten instellen naar de bestemming van niet-geregistreerde stukken van meervoudige schenkingen? Zo ja, in hoeveel van de onderzochte gevallen waren de bedoelde stukken effectief in de collecties aanwezig?

Antwoord ontvangen op 20 januari 2010 :

Zoals in mijn antwoord op de vraag nr. 4-6304 vermeld zijn nieuwe regels voor de samenstelling en het beheer van de aanwinstdossiers van kracht bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) sinds september 2009.