Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6299

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 11 december 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van BelgiŽ (KMSKB) - Inventarissen - Wettelijke basis - Maatregelen

museum
verhuur
zaakregister

Chronologie

11/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010)
22/12/2009Antwoord

Vraag nr. 4-6299 d.d. 11 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het koninklijk besluit van 8 maart 1951 betreffende de inventarissen, de bewaargevingen en het bruiklenen van kunstwerken, dat uitsluitend op de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (KMSK) van toepassing was, legde in deze materie eveneens een aantal regels vast. Omdat het besluit sinds 1957 echter niet meer was geactualiseerd, was het praktisch niet meer toepasbaar en werd het in de loop van de audit opgeheven door het koninklijk besluit van 24 juli 2008. Afgezien van de bepalingen van het oorspronkelijke koninklijk besluit dat in 2002 werd gewijzigd, bestaat er geen enkele regel meer die het bijhouden van de inventarissen van de KMSK regelt. Het opgeheven koninklijk besluit van 8 maart 1951 voorzag ook in de verplichting om de inventaris aan de bevoegde minister mee te delen, maar die verplichting werd niet meer toegepast. Het inventarisatieproces dat bij de KMSK wordt toegepast, is duidelijk en eenvormig in de tijd. In de praktijk werkt het dus naar behoren, maar het heeft geen reglementaire of wettelijke basis meer. Als zich in de toekomst problemen voordoen, kan men dus niet terugvallen op een juridisch kader.

Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om de lacune op te vullen die voortvloeit uit de opheffing van het koninklijk besluit van 8 maart 1951?

Antwoord ontvangen op 22 december 2009 :

De bevestiging dat er geen reglementaire of wettelijke basis voorhanden is sinds 2008, stemt niet overeen met de bestaande wetgeving. Er bestaat wel degelijk een wettelijke basis betreffende de inventarissen bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB).

Het koninklijk besluit van 24 juli 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 1835 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van de KMSKB heft in artikel 2 enkel de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 maart 1951 en het ministerieel besluit van 9 maart 1951 op.

Artikel 4 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende diverse wijzigingen in de organieke bepalingen tot sommige wetenschappelijke instellingen van de Staat stelt de opdrachten van de KMSKB onder meer : "het bijhouden van een algemene inventaris waarin elk kunstvoorwerp beschreven staat, met vermelding van de datum van verwerving, de herkomst en de aankoopprijs. Het inventarisnummer is definitief."

Dit koninklijk besluit is nog steeds in voege.