Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6296

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 11 december 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Gebouwen - Reserves - Verbeteringen van de infrastructuur

bescherming van het erfgoed
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
museum
Regie der Gebouwen

Chronologie

11/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010)
20/1/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6296 d.d. 11 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) zijn gehuisvest in zeer grote en zeer oude gebouwen. Vooral de staat van de reserves van de KMKG is ronduit zorgwekkend. Het Muziekinstrumentenmuseum (MIM) is de enige uitzondering op de regel. Het MIM heeft moderne en degelijke reserves. Elders zijn er in vele reserves problemen met de netheid, doen zich grote temperatuur- en vochtigheidsschommelingen en talrijke waterinfiltraties voor. Sommige reserves zijn ook gewoon te klein. De bewaarde stukken kunnen er niet of nauwelijks geverifieerd of bestudeerd worden. Ook een eventuele behandeling kan er niet op een veilige manier gebeuren. Sommige reserves bevatten stukken van verschillende materialen die verschillende omstandigheden vereisen, wat in eenzelfde lokaal natuurlijk onmogelijk is. Vaak bevinden de technische installaties van de KMKG zich in de reserves en sommige moeten voor de technische diensten toegankelijk zijn. Sommige collectiestukken zijn beschadigd als gevolg van slechte conservatieomstandigheden in de reserves. In de meeste gevallen zijn de reserves bovendien onvoldoende beveiligd. De toegang is gemakkelijk te forceren, er komen technische ploegen in de reserves, en men kan niet traceren wie er zoal binnenkomt. Behalve bij het MIM worden vrijwel alle conservators met dergelijke problemen geconfronteerd. Voor sommige collecties staan projecten op stapel om stukken uit een specifiek materiaal in één reserve bijeen te brengen. Alle metalen voorwerpen zouden dan in één reserve samengebracht kunnen worden. De KMKG kunnen de problematiek echter niet zelf aanpakken omdat ze voor het uitvoeren van de meest noodzakelijke werken afhankelijk zijn van de Regie der Gebouwen en de budgetten die de Regie daaraan kan besteden.

1. Welke maatregelen heeft de minister al genomen om de zorgwekkende toestand van de gebouwen van de KMKG, en in het bijzonder de reserves, te verbeteren?

2. Welke budgetten werden daarvoor vrijgemaakt?

3. Welke verbeteringen hebben prioriteit gekregen?

Antwoord ontvangen op 20 januari 2010 :

1. Het Jubelparkmuseum is een geklasseerd gebouw dat onder de Regie der Gebouwen ressorteert. Alle geplande werken aan het gebouw moeten derhalve eerst worden voorgelegd aan de Commissie voor Monumenten en Landschappen. Op dit ogenblik wordt er een algemeen masterplan uitgewerkt voor het volledige gebouw, waarin de gehele problematiek van het museum in al zijn aspecten wordt belicht, alsook de toestand van de reserves waarvoor nieuwe ruimtes vereist zijn.

2. Het masterplan wordt in fasen toegepast en de vereiste budgetten moeten beschikbaar zijn zowel bij de Regie der Gebouwen als bij de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid.

3. In sommige reserves werden er al verbeteringen aangebracht. De algemene omstandigheden voldoen op dit ogenblik. Met verscheidene subsidies van de Nationale Loterij werden sommige reserves uitgerust met compactussen of een andere aangepaste infrastructuur. Ook werd een nieuwigheid ingevoerd, te weten het opslaan van stukken naargelang de materie waaruit zij bestaan. Zo is er een nieuwe reserve waar alle stukken op een papieren drager worden bewaard (affiches, gravures, beschilderd papier). Ook aanpassingen in andere reserves staan op stapel, met name voor alle stukken uit plantaardige materie en voor de foto's.