Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-596

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Instituut voor de bevordering en de bescherming van de mensenrechten - Oprichting

rechten van de mens

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
13/6/2008 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-281
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-1165
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-1166

Vraag nr. 4-596 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mensenrechten en naleving van de mensenrechten is een belangrijk streefdoel voor elk land. Alle Belgische wetgevers zijn dan ook verplicht om, bij de uitoefening van hun bevoegdheden, de mensenrechten te eerbiedigen. Door de complexe staatsstructuur van ons land is coŲrdinatie van de initiatieven van de verschillende overheden (federaal, gemeenschappen en gewesten) bij de implementatie van de mensenrechten nodig.

Om de coŲrdinatie te verbeteren besliste de vorige regering, in haar regeringsverklaring van juli†2003, de oprichting van een Nationaal Instituut voor de bevordering en de bescherming van de mensenrechten.

Vandaar mijn volgende vraag aan de geachte minister:

1. Is de oprichting van dit Instituut een prioriteit? Gaat de geachte minister dit oprichten?

2. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de oprichting van dit Instituut?

Antwoord ontvangen op 13 juni 2008 :

Graag had ik het geachte lid willen informeren dat het antwoord op haar vraag niet onder mijn bevoegdheid valt.

In het regeerakkoord van juli 2003 kondigde de vorige regering de oprichting aan van een Nationale commissie voor de bevordering en bescherming van de Mensenrechten, overeenkomstig de Principes van Parijs, die in 1993 werden goedgekeurd door de algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Wanneer we die tekst lezen, waarbij het statuut en de werking worden bepaald van de nationale instituten voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten, dan zou die nationale commissie verschillende doelstellingen nastreven, zoals :

— adviezen, aanbevelingen, voorstellen en rapporten afleveren over gelijk welke vraag over het respect voor de fundamentele principes van de mensenrechten;

— de harmonisering bevorderen en toezien op de harmonisering van de nationale normen met de internationale instrumenten over mensenrechten waarbij BelgiŽ partij is en op de effectieve implementatie daarvan.

1. Omdat dit project betrekking heeft op het respect van BelgiŽ voor zijn internationale verbintenissen inzake Mensenrechten, valt het antwoord op de vraag onder de bevoegdheid van de minister van Buitenlandse Zaken.

2. Omdat voor de installatie van deze structuur interministeriŽle coŲrdinatie nodig is, heeft de FOD Kanselarij van de eerste minister verschillende vergaderingen hierover georganiseerd.

3. Daarom maak ik deze parlementaire vraag voor verder gevolg over aan de eerste minister en aan de minister van Buitenlandse Zaken.