Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4073

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 14 augustus 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Fonds voor de wederbelegging van terugbetalingen van terugvorderbare voorschotten, van vergoedingen, en van retributies gestort voor werken voor rekening van derden

begrotingsfonds
begrotingscontrole
luchtvaartindustrie
onderzoeksbeleid

Chronologie

14/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009)
16/9/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4073 d.d. 14 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij voor het Fonds voor de wederbelegging van terugbetalingen van terugvorderbare voorschotten, van vergoedingen, en van retributies gestort voor werken voor rekening van derden het volgende meedelen:

1. Welk is de reglementaire of wetgevende basis?

2. Wat is het opzet ervan?

3. Wie of welke instantie beheert het fonds?

4. Op welke wijze is het fonds verplicht te rapporteren over zijn activiteiten? Is deze rapportage openbaar?

5. Op welke wijze oefent de overheid controle uit op dit fonds?

6. Met welke bijdragen wordt het gespijsd?

7. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1 januari 2008, op 1 januari 2009 en op dit ogenblik?

8. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

9. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de banken- en financiŽle crisis van het afgelopen jaar?

10. Welke begunstigden kunnen desgevallend van dit fonds gebruik maken?

11. Hoeveel begunstigden/instellingen/projectenÖ kregen desgevallend in 2009 een uitkering uit dit fonds en welk was het totaalbedrag aan uitkeringen? Graag een opsplitsing per gewest.

Antwoord ontvangen op 16 september 2009 :

1. De organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, gewijzigd door de wet van 24 december 1993.

2. Wederbelegging van terugbetalingen van terugvorderbare voorschotten, van vergoedingen, en van retributies gestort voor werken voor rekening van derden.

3. De dienst "Begroting & Beheerscontrole" van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid via de gewoon rekenplichte.

4. Door middel van twee officiële reglementaire documenten die men mag inzien. Eén van deze documenten wordt opgesteld bij de opmaak van de middelenbegroting. De inkomsten worden ook gecontroleerd in de beheersrekening van de rekenplichte die elk jaar bij het Rekenhof wordt neergelegd.

5. Bij de stemming over de Begroting omdat de middelenbegroting deel uitmaakt van de algemene Begroting.

6. Vooral door terugbetalingen van terugvorderbare voorschotten "AIRBUS" et door voorschotten gestort bij de Europese Commissie in het kader van onderzoekscontracten.

7. 8. en 9. Cf. mijn antwoord op uw vraag nr. 4-4119 d.d. 17 augustus 2009.

10. Alleen de POD Wetenschapsbeleid voor het dekken :

- van uitgaven betreffende onderzoekscontracten afgesloten met de Europese Commissie en waarvoor deze laatste voorschotten heeft gestort;

- van de vergoedingen van een deel van zijn personeel.

11.

Uitgaven “Personeel” van 1 januari 2009 tot 31 juli 2009

3 626 000 euro

Uitgaven “Europese Contracten” op 31 juli 2009

15 000 euro

Totaal

3 641 000 euro