SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
14 aôut 2009 14 augustus 2009
________________
Question écrite n° 4-4073 Schriftelijke vraag nr. 4-4073

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

à la ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________________
Fonds remploi du remboursement d’avances récupérables, de redevances et de rétributions pour travaux effectués pour comptes de tiers Fonds voor de wederbelegging van terugbetalingen van terugvorderbare voorschotten, van vergoedingen, en van retributies gestort voor werken voor rekening van derden 
________________
fonds budgétaire
contrôle budgétaire
industrie aéronautique
politique de la recherche
begrotingsfonds
begrotingscontrole
luchtvaartindustrie
onderzoeksbeleid
________ ________
14/8/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009)
16/9/2009Antwoord
14/8/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009)
16/9/2009Antwoord
________ ________
Question n° 4-4073 du 14 aôut 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4073 d.d. 14 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pouvez-vous me communiquer, pour le Fonds remploi du remboursement d'avances récupérables, de redevances et de rétributions pour travaux effectués pour comptes de tiers, les renseignements suivants:

1. Quelle est sa base réglementaire ou législative ?

2. Quel est son but ?

3. Qui ou quelle instance gère ce fonds ?

4. De quelle manière ce fonds est-il tenu de faire rapport sur ses activités ? Ce rapport est-il public ?

5. De quelle manière les autorités exercent-elles un contrôle sur ce fonds ?

6. Comment est-il alimenté ?

7. Quel était le montant de ce fonds au 1er janvier 2008, au 1er janvier 2009 et à l'heure actuelle ?

8. Ces montants sont-ils placés et, dans l'affirmative, par le canal de quels investissements ?

9. Quels sont, dans ce cas, les pertes éventuelles enregistrées à la suite de la crise bancaire et financière de l'année dernière ?

10. Quels sont les bénéficiaires éventuels de ce fonds ?

11. Quels bénéficiaires, institutions ou projets... ont-ils reçu le cas échéant une allocation de ce fonds en 2009 et quel était le montant total des allocations ? J'aimerais obtenir une ventilation par région.

 

Kan u mij voor het Fonds voor de wederbelegging van terugbetalingen van terugvorderbare voorschotten, van vergoedingen, en van retributies gestort voor werken voor rekening van derden het volgende meedelen:

1. Welk is de reglementaire of wetgevende basis?

2. Wat is het opzet ervan?

3. Wie of welke instantie beheert het fonds?

4. Op welke wijze is het fonds verplicht te rapporteren over zijn activiteiten? Is deze rapportage openbaar?

5. Op welke wijze oefent de overheid controle uit op dit fonds?

6. Met welke bijdragen wordt het gespijsd?

7. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1 januari 2008, op 1 januari 2009 en op dit ogenblik?

8. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

9. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de banken- en financiële crisis van het afgelopen jaar?

10. Welke begunstigden kunnen desgevallend van dit fonds gebruik maken?

11. Hoeveel begunstigden/instellingen/projecten… kregen desgevallend in 2009 een uitkering uit dit fonds en welk was het totaalbedrag aan uitkeringen? Graag een opsplitsing per gewest.

 
Réponse reçue le 16 septembre 2009 : Antwoord ontvangen op 16 september 2009 :

1. La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993.

2. Remploi de remboursement d'avances récupérables, de redevances, et de rétributions pour travaux effectués pour compte de tiers.

3. Le Service "Budget et Contrôle de gestion" du Service public de programmation (SPP) Politique scientifique par le biais du comptable ordinaire.

4. Par deux documents réglementaires officiels qui peuvent être consultés. L’un de ces documents est établi lors de la confection du budget des Voies et Moyens. Les recettes font également l’objet d’un contrôle dans le compte de gestion du comptable, déposé chaque année auprès de la Cour des Comptes.

5. Lors du vote du Budget puisque le Budget des Voies et Moyens fait partie intégrante du Budget général.

6. Principalement par les remboursements d’avances récupérables "AIRBUS" et par les avances versées par la Commission Européenne dans le cadre de contrats de recherche.

7. 8. et 9. Cf. ma réponse à votre question n° 4-4119 du 17 août 2009

10. Uniquement le SPP Politique scientifique pour couvrir :

- des dépenses relatives aux contrats de recherches conclus avec la Commission Européenne et pour lesquels cette dernière a versé des avances;

- les rémunérations d’une partie de son personnel.

11.

Dépenses “Personnel” du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2009

3 626 000euros

Dépenses “Contrats européens” au 31 juillet 2009

15 000 euros

Total

3 641 000 euros1. De organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, gewijzigd door de wet van 24 december 1993.

2. Wederbelegging van terugbetalingen van terugvorderbare voorschotten, van vergoedingen, en van retributies gestort voor werken voor rekening van derden.

3. De dienst "Begroting & Beheerscontrole" van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid via de gewoon rekenplichte.

4. Door middel van twee officiële reglementaire documenten die men mag inzien. Eén van deze documenten wordt opgesteld bij de opmaak van de middelenbegroting. De inkomsten worden ook gecontroleerd in de beheersrekening van de rekenplichte die elk jaar bij het Rekenhof wordt neergelegd.

5. Bij de stemming over de Begroting omdat de middelenbegroting deel uitmaakt van de algemene Begroting.

6. Vooral door terugbetalingen van terugvorderbare voorschotten "AIRBUS" et door voorschotten gestort bij de Europese Commissie in het kader van onderzoekscontracten.

7. 8. en 9. Cf. mijn antwoord op uw vraag nr. 4-4119 d.d. 17 augustus 2009.

10. Alleen de POD Wetenschapsbeleid voor het dekken :

- van uitgaven betreffende onderzoekscontracten afgesloten met de Europese Commissie en waarvoor deze laatste voorschotten heeft gestort;

- van de vergoedingen van een deel van zijn personeel.

11.

Uitgaven “Personeel” van 1 januari 2009 tot 31 juli 2009

3 626 000 euro

Uitgaven “Europese Contracten” op 31 juli 2009

15 000 euro

Totaal

3 641 000 euro