Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4028

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 10 augustus 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs

beroep in het informatiewezen
vertaling
tolken
bedrijfskosten
ministerie

Chronologie

10/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009)
11/9/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4040

Vraag nr. 4-4028 d.d. 10 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nogal wat overheidsdiensten maken veelvuldig gebruik van al dan niet beŽdigde vertalers/tolken.

Graag had ik van de geachte minister antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. In welke diensten die onder uw voogdij staan en voor welke zaken wordt gebruik gemaakt van vertalers/tolken en wat is de wettelijke basis daarvoor?

2. Hoeveel keer werd door deze diensten in 2007 en 2008 gebruik gemaakt van een vertaler/tolk ?

3. Hoeveel hebben deze vertalers/tolken binnen deze diensten de overheid gekost in 2007 en 2008?

4. Hoeveel van deze kosten inzake tolk- en vertaaldiensten worden verder doorgerekend aan de gebruikers ervan?

Antwoord ontvangen op 11 september 2009 :

Wat de FAVV betreft

1. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft zijn eigen vertaaldienst en doet in zeer bijzondere gevallen een beroep op freelance tolken (meertalige vergaderingen, verwelkoming van buitenlandse delegaties, enz.), en heel zeldzaam op externe vertalers speciaal voor talen die niet vaak voorkomen (teksten in het Russisch, enz.).

2. Het Agentschap deed in 2007, 21 maal en in 2008, 39 maal een beroep op externe dienstverleners.

3. Deze kosten bedroegen voor het FAVV 12 557,14 euro in 2007 en 33 508,95 euro in 2008.

4. Het FAVV heeft van deze kosten niets doorgerekend aan andere gebruikers.

Wat het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) betreft

1. Voornamelijk voor vertalingen betreffende de jaarverslagen; soms voor revisies van wetenschappelijke teksten (zeldzaam).

2. 2007 : 3 keer

2008: 1 keer

3. 2007: 1 198,77 euro

2008: 157,3 euro

4. Nihil

Wat het BIRB betreft

1. Het Belgisch Interventie en Restitutie Bureau (BIRB) beschikt in zijn personeelsplan over twee ambtenaren van niveau A voor zijn vertaaldienst, een Nederlandstalige vertaler en een Franstalige vertaler. Sinds het vertrek op 16 augustus 2008 van een Nederlandstalige vertaler via de vrijwillige mobiliteit moeten alle vertalingen worden gedaan door één enkele Franstalige vertaler. Gelet op de omvang van deze vertalingen wordt er als noodoplossing enkel een beroep gedaan op de diensten van externe vertaalbureaus om de continuïteit van de dienst te verzekeren en de reglementair opgelegde termijnen te kunnen naleven. Bovendien dient het BIRB op grond van de Europese regelgeving inzake de materies waarvoor hij gemandateerd is een aantal documenten die overgelegd worden in administratieve en gerechtelijke procedures door beëdigde vertalers te laten vertalen. Een aanwervingsprocedure voor een Nederlandstalige vertaler via SELOR is momenteel lopende.

2. Gemiddeld werd er éénmaal per twee maanden een beroep gedaan op externe vertalers, wat ongeveer zes keer per jaar vertegenwoordigt en dit met inbegrip van de beëdigde vertalingen. Het volume van de buitenshuis gevraagde vertalingen varieert tussen de drie en de vijftig pagina’s.

3. De kostprijs voor de vertalingen bedroeg in 2007 711,27 euro terwijl dit in 2008 5 299,10 euro vertegenwoordigde.

4. De administratieve documenten worden uitsluitend door de diensten van het BIRB betaald omdat het hier ook gaat om documenten waarover het Bureau wettelijk en reglementair in de landstalen moet beschikken. De begunstigden van het BIRB moeten de bewijsstukken die ze bij het Bureau overleggen op hun kosten laten vertalen in één van de landstalen in toepassing van de wetgeving inzake het gebruik der talen in bestuurszaken. In zoverre dat het BIRB in gerechtelijke procedures bepaalde documenten moet laten vertalen, vordert het de kosten die erop betrekking hebben van de tegenpartij terug.

Wat het Federaal Wetenschapsbeleid betreft

1. Het Federaal Wetenschapsbeleid (FWB) doet een beroep op externe vertalers (soms, maar minder vaak op tolken bij colloquia) en past ter zake de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten toe.

2 en 3. De opdracht voor de vertaling van teksten die op de webstek “belspo” moeten worden geplaatst, werd gegund aan het vertaalbureau DICE na een in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde offerteaanvraag. Voor andere vertalingen doet het FWB een beroep op de concurrentie. In 2007 en 2008 bedroegen de vertaalkosten voor het FWB, exclusief het met DICE gesloten contract, 54 411 euro, als volgt verdeeld over de verschillende vertaalbureaus :

2007:Vertaalbureau


Bedrag

Aantal bestellingen

Stoquart

8 250 euro

13

Missing Link

21 213 euro

31

Elan Languages

9 693 euro

3

Oneliner Language & eBusiness Solutions

3 688 euro

3

Derayemaeker

4 329 euro

6

Bali/Business &

Language Services

1 511 euro

3

BLS Brussels

Language Services

468 euro

1

Vice & Versa

Translation CY

8 947 euro

10

2008 :Vertaalbureau


Bedrag

Aantal bestellingen

Stoquart

812 euro

2

Missing Link

11 749 euro

19

Elan Languages

1 068 euro

1

Derayemaeker

62 euro

1

4. De gevraagde vertalingen passen in het kader van de beroepsactiviteiten van de personeelsleden van het FWB.

Wat het SPF Economie betreft

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord dat door de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen zal worden verstrekt.

Wat het RSVZ betreft

1. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen beschikt over een interne vertaaldienst. Momenteel bestaat deze dienst uit twee personeelsleden van niveau A (een Franstalige en een Nederlandstalige) en twee personeelsleden van niveau B (een Franstalige en een Nederlandstalige). De wettelijke basis voor de tewerkstelling van deze personen is het besluit van de Raad van Beheer van het RSVZ van 16 juli 2009 tot vastlegging van het personeelsplan van het RSVZ.

De Vertaaldienst staat in voor de vertaling naar het Frans en het Nederlands (en eventueel naar het Duits) van interne en externe documenten zoals processen-verbaal en verslagen van vergaderingen, technische nota's, jaarverslagen, brochures en folders, enz.. De Vertaaldienst staat ook in voor het simultaan tolken van de vergaderingen van de Raad van Beheer en het Beheerscomité en op vraag, van andere interne vergaderingen.

In het kader van internationale dossiers, voor documenten in minder frequente talen, doet de dienst soms een beroep op vertaalbureaus.

2. In 2007 heeft de Vertaaldienst van het RSVZ twee prijsoffertes aan een vertaalbureau gevraagd: de eerste op 8 januari 2007 voor zeventien teksten en de tweede op 10 mei 2007 voor zeven teksten. In 2008 heeft de Vertaaldienst op 4 april een prijsofferte aan een vertaalbureau gevraagd voor drie teksten.

3. De prijzen voor deze vertalingen zijn de volgende:

in 2007

- voor de eerste reeks van 17 teksten : 680 euro exclusief btw

- voor de tweede reeks van 7 teksten : 350 euro exclusief btw

in 2008

- voor de reeks van 3 teksten : 205 euro exclusief btw.

4. De kosten voor de vertalingen worden niet aangerekend aan de gebruikers.

Wat de Directie-generaal (DG) zelfstandigen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid betreft kan ik het geachte lid meedelen dat de vraag zonder voorwerp is vermits voor de vertalingen beroep gedaan wordt op vertalers van binnen de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.