Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3711

van Christine Defraigne (MR) d.d. 3 juli 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken

Europees Parlement - Co÷rdinatie en sensibilisering van de Belgische verkozenen - Invloed van de Belgische verkozenen op het wetgevend werk tijdens de legislatuur 2004-2009

Europees Parlement
Europees afgevaardigde

Chronologie

3/7/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009)
2/9/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3711 d.d. 3 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Na de Europese verkiezingen hebben de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Bernard Kouchner, en zijn staatssecretaris voor Europese Aangelegenheden, Bruno Le Maire, tijdens een hoorzitting in de AssemblÚe Nationale aangekondigd dat ze spoedig de Franse verkozenen in het Europees Parlement zouden bijeenbrengen om hen te sensibiliseren, over de partijgrenzen heen, voor de verdediging van de Franse belangen binnen die instelling.

Bovendien zullen, wanneer het Verdrag van Lissabon definitief zal zijn goedgekeurd, de Belgische Kamer en Senaat een sterkere controle op de Europese wetgeving uitoefenen.

We moeten uiteraard de scheiding tussen de uitvoerende en de wetgevende macht respecteren, maar zouden we dit interessante initiatief, dat erin bestaat tussen onze Europese parlementsleden een betere samenwerking tot stand te brengen en hen te sensibiliseren voor de uitdagingen van de nieuwe legislatuur, niet moeten volgen? Het Europees Parlement zal immers spoedig over een aanzienlijk grotere macht beschikken.

Meent u dat ons land helemaal zijn rol heeft kunnen spelen tijdens de laatste legislatuur? Slagen onze parlementsleden erin beslissende posten binnen de instelling te bezetten? Kunnen zij het wetgevende werk effectief be´nvloeden? Zo neen, hoe kan hun aanwezigheid binnen het Europees Parlement worden versterkt?

Antwoord ontvangen op 2 september 2009 :

  1. Inzake de sensibilisering van Belgische Europarlementsleden voor de nationale belangen in dossiers die behandeld worden door de Raad van ministers en het Europees Parlement, zijn reeds initiatieven ondernomen. Op regelmatige basis zijn tijdens de voorbije legislatuur contactnames georganiseerd met Belgische Europarlementsleden en hun assistenten, dit zowel op een collectieve als op een individuele basis. Dergelijke contactnames, zowel georganiseerd op politiek niveau als op niveau van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie (EU), maken het mogelijk om Belgische leden van het Europese Parlement te infomeren over de Belgische belangen en de posities die ons land voorstaat en verdedigt in de Raad van ministers. Deze contacten zullen nog verder uitgediept worden in het licht van het Belgische EU-Voorzitterschap.

    Het adviescomité Europese Zaken, dat Belgische parlementsleden en Belgische leden van het Europees Parlement bijeenbrengt, vormt een bijkomend instrument dat het mogelijk maakt om nationale en Europese belangen in lopende dossiers te identificeren. Op regelmatige basis worden bijeenkomsten tussen het Adviescomité en leden van de regering georganiseerd.

  2. Ondanks het eerder beperkt aantal vertegenwoordigers hebben de Belgische Europarlementsleden tijdens de voorbije legislatuur een rol gespeeld die doorgaans als belangrijk gekwalificeerd werd. Rekening houdende met de omvang en de diversiteit, veelheid en verscheidenheid van activiteiten van het Europees Parlement dienen de individuele acties van een Europees parlementslid gericht te zijn. Belgische Europarlementsleden hebben tijdens de afgelopen legislatuur niettemin sleutelfuncties bekleed. Zo hebben ze functies zoals voorzitter van een parlementaire commissie, quaestor belast met het administratieve beheer, voorzitter van een parlementaire delegatie van het Europees Parlement met derde landen, coördinator van een politieke groep in de schoot van parlementaire commissies, rapporteurs over specifieke dossiers, vicevoorzitter van een politieke groep bekleed. Het betreft functies die, elk op hun niveau, de titularissen ervan een reële invloed toekennen. De eerste beslissingen verband houdende met de organisatie van het nieuw verkozen Europees Parlement geven aan dat deze invloed behouden zo niet versterkt zou moeten worden tijdens de huidige legislatuur.