Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3691

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 2 juli 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Provincie Antwerpen - Achterstand bij werken - Aankoopcomité

Antwerpen
wegenbouw
onteigening
Regie der Gebouwen
fietspad
aankoopcomité
openbare werken

Chronologie

2/7/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009 )
2/7/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3691 d.d. 2 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een fietspad werd aangelegd op de Merksplassteenweg van Merksplas tot aan Rijkevorsel. Bedoeling is dat ook deze in Rijkevorsel doorloopt. Zeventig procent van de gronden werd al verworven in de gemeente via onteigening door het aankoopcomité om het fietspad te kunnen doortrekken. Op dit moment ligt de procedure echter stil. Uiteraard wachten de nutsmaatschappijen ondertussen op wat er te gebeuren staat op de Merksplassteenweg. De burgemeester kreeg te horen, dat na een overlijden van een werknemer bij het aankoopcomité, er niet meer voldoende mensen tewerkgesteld zijn die zich bezig kunnen houden met onteigeningsprocedures.

Tevens zou de prioriteit in de provincie Antwerpen op de Noord-Zuidverbinding in Geel zijn gaan liggen, alsook enkele andere projecten in het Antwerpse. Er zijn uiteraard nog andere projecten (onder andere voor de aanleg van fietspaden), die door gemeenten zijn gebudgetteerd en waar dringend vooruitgang zou moeten worden geboekt.

1. Welke dossiers zijn momenteel in behandeling in de provincie Antwerpen, en meer specifiek in de Kempen? Hoeveel dossiers liggen er bij het aankoopcomité ter uitvoering te wachten voor onteigeningen in de Kempen?

2. Waarom is de onteigeningsprocedure in Rijkevorsel (Merksplassteenweg) stopgezet? Komt dit inderdaad omdat er opeens andere prioriteiten zijn en er een personeelstekort is bij het aankoopcomité?

3. Werden er ook nog andere dossiers in het Antwerpse en meer bepaald in de Kempen die zijn stilgelegd? Zo ja, welke?

4. Wanneer denkt het aankoopcomité het dossier in Rijkevorsel opnieuw op te starten en alle gronden die nodig zijn om een fietspad aan te leggen, te verwerven?

5. Welke timing hanteert het aankoopcomité voor dit dossier?

6. Hoever staat het met de plannen voor de aanleg van het fietspad op de gewestweg tussen Lier en Herentals te verwerven? Welke is hier de timing?

7. Indien er al gronden verworven zijn: hoeveel gronden zijn al verworven (percentage en waar) om een fietspad te kunnen realiseren in beide richtingen?

8. Hoe lang is de gemiddelde duurtijd in de provincie Antwerpen vooraleer een dossier behandeld door het aankoopcomité rond is? En in de Kempen? Is die duurtijd langer dan in andere regio's?

9. Hoeveel dossiers verwerkt het aankoopcomité gemiddeld per jaar?

10. Is de geachte minister op de hoogte van het personeelstekort? Wordt er hieraan verholpen?

Antwoord ontvangen op 2 juli 2009 :

1. In de provincie Antwerpen zijn thans een 360-tal verwervingsopdrachten van diverse omvang in behandeling bij de comités Antwerpen (arrondissementen Antwerpen en Turnhout), en Mechelen (arrondissement Mechelen). Er zijn geen statistieken voorhanden wat het aandeel hierin is van de “Kempen”. In het bestek van deze vraag en gelet op de korte antwoordtermijn is het onmogelijk een volledig en gedetailleerd overzicht te geven van al deze dossiers.

2, 3, 4 en 5. De verwervingen met betrekking tot de Merkplassteenweg te Rijkevorsel zijn eind oktober 2008 stilgevallen als gevolg van het schielijk overlijden van de behandelende commissaris. In zijn vervanging kon nog niet worden voorzien. Een van de overige commissarissen werd bijkomend met dit dossier belast. De verwervingen zijn dus niet volledig stilgevallen, doch verlopen in een trager ritme. Het aankoopcomité hoopt in samenwerking met de intercommunale IOK, dit dossier tegen het tweede kwartaal 2010 af te werken.

6. Wat betreft het deel gelegen in de gemeente Nijlen (Liersesteenweg en Bouwelsesteenweg) is de streeftermijn voor volledige realisatie november 2009. Wat betreft de gedeelten op het grondgebied van de gemeenten Grobbendonk en Herentals zijn de dossiers administratief voorbereid.

7. Volgende innemingen zijn reeds verworven:

8. De aankoopcomités voeren opdrachten uit van diverse aard en van diverse omvang, ofwel voor opdrachtgevers die verplicht zijn op hun diensten een beroep te doen, dan wel voor opdrachtgevers die facultatief op hun diensten een beroep kunnen doen, deels voor regelmatige opdrachtgevers en soms voor opdrachtgevers die zich slechts sporadisch tot hen wenden. Daarenboven is het dossier dat door de opdrachtgever m.b.t. de opdracht wordt meegedeeld volledig dan wel onvolledig. Verder kunnen de gegevens van dit dossier al dan niet correct zijn.

Het is dan ook moeilijk om een gemiddelde afhandelingstermijn te bepalen, laat staan hieruit conclusies te trekken naar één bepaald dossier of opdrachtgever toe. De gemiddelde doorlooptijd voor afhandeling wordt, voor het comité Antwerpen, geschat op twee jaar en voor het comité Mechelen op achttien maanden. Deze termijnen zijn vergelijkbaar met andere regio’s.

9. Actueel zijn hieromtrent geen statistieken voorhanden. De bouw van een omgeving voor performantiemanagement m.b.t. de aankoopcomités is voorzien voor dit najaar. Door de comités Antwerpen (arrondissementen Antwerpen en Turnhout), en Mechelen (arrondissementen Mechelen en Leuven) werden in 2008, zeshonderd zesenvijftig verwervingsakten verleden en negen gerechtelijke onteigeningen ingeleid.

10. Ik ben op de hoogte van de situatie bij de aankoopcomités. Die is een gevolg van het slechts gedeeltelijk vervangen van afvloeiende personeelsleden en van de moeilijkheden, die tot bij het uitbreken van de economische crisis medio 2008, ondervonden werden bij het rekruteren van Nederlandstalige medewerkers. Voor de gehele Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën zijn thans nieuwe wervingen voor Nederlandstalige niveau B’s en A’s aan de gang of gepland voor het najaar 2009. Deze wervingen dienen echter te gebeuren binnen het stringente kader van het personeelsplan 2009.

Mogelijk zal een, op het kabinet van Vlaams minister Van Mechelen, gedetacheerde ambtenaar na het zomerverlof zijn functie van commissaris bij het comité Antwerpen opnieuw opnemen, wat al voor enig soelaas zal zorgen.

Verder zal, meer specifiek wat de aankoopcomités betreft, na het zomerverlof in het kader van de uitvoering van COPERFIN, een werklastmeting worden uitgevoerd met het oog op de voorbereiding van het personeelsplan 2010. Het is de bedoeling om in dit personeelsplan, binnen de beschikbare globale enveloppe, gerichte wervingen m.b.t. kritische functies te verrichten en niet enkel te werken met lineaire beperkte vervangingsquota.

Verder wordt verder gewerkt aan de informatisering van de aankoopcomités en hun integratie in de systemen van geïntegreerde verwerking van de FOD Financiën, meer bepaald in het project STIPAD2.

Tevens zal de samenwerking met de opdrachtgevers en de coördinatie van de werkzaamheden verder worden geoptimaliseerd.

Tot slot wens ik u er aan te herinneren dat gemeenten geenszins verplicht zijn om een beroep te doen op de tussenkomst van de aankoopcomités bij onteigeningen en dat ook de burgemeesters bevoegd zijn om zelf de nodige akten in het kader van minnelijke verwervingen te verlijden.