Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3313

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 9 april 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Nationale dienst voor congressen- Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof

ministerie
museum
balans
Rekenhof (BelgiŽ)
begrotingscontrole
openbaar gebouw
overheidsadministratie
culturele manifestatie

Chronologie

9/4/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009)
12/5/2009Antwoord

Vraag nr. 4-3313 d.d. 9 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bij meerdere staatsdiensten met afzonderlijk beheer blijft het tijdig voorleggen van rekeningen aan het Rekenhof een aanslepend probleem. Op 15 oktober 2008 beschikte het Rekenhof nog niet over de rekeningen 2007 van de Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis. Van de Nationale Dienst voor congressen ontbraken de rekeningen 2006 en 2007.

Welke maatregelen heeft de Minister reeds genomen om deze achterstand weg te werken ?

Antwoord ontvangen op 12 mei 2009 :

Sinds de boekhouding volledig werd gestandaardiseerd overeenkomstig het ministerieel besluit van 15 juni 2007 tot vaststelling van de vorm van de uitvoeringsrekeningen van de begroting, konden de federale wetenschappelijke instellingen (FWI) en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) die onder mijn bevoegdheid vallen alle vastgestelde vertraging bij het doorsturen van hun rekeningen aan het Rekenhof wegwerken.

Enkel bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) zijn er nog wat problemen bij het naleven van de termijnen, wat deels kan worden uitgelegd door de complexere configuratie van de KMKG vergeleken met die van de andere FWI's. De KMKG verenigen immers verscheidene Brusselse musea, te weten het Jubel-parkmuseum, het Muziekinstrumentenmuseum, de Musea van het Verre Oosten en het Hallepoortmuseum die over vier verschillende sites zijn verspreid, wat het tijdig bijeenbrengen van de verschillende rekeningen bemoeilijkt.

Die verspreide orde rechtvaardigt evenwel niet alles. Daarom heb ik op 28 mei 2008 een interne audit bevolen over de boekhouding bij de KMKG. In aansluiting op een uitvoerig rapport dat mij werd voorgelegd, heb ik twee structurele maatregelen genomen om de instelling in overeenstemming te brengen met de vereisten van het Rekenhof (indienstneming van een statutaire rekenplichtige en tijdelijke outsourcing van een gedeelte van de boekhouding). Ik heb aangedrongen op de noodzaak om, zo spoedig mogelijk, deze situatie te regulariseren.

De rekeningen voor het boekjaar 2006 van de Nationale Dienst voor Congressen werden mij ter goedkeuring voorgelegd. Zodra de vereiste controles verricht zijn, worden die rekeningen aan het Rekenhof bezorgd. Ook aan de rekeningen voor het boekjaar 2007 kan de laatste hand worden gelegd. Deze laatste betreffen uitsluitend een beperkt aantal betalingen die uit vroegere verplichtingen voortvloeien (aanzuivering van achterstallen en diverse kosten) ; de Nationale Dienst voor Congressen verricht immers geen opdrachten meer sinds augustus 2006.