Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3062

van Elke Tindemans (CD&V) d.d. 27 februari 2009

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Keuringscentra - Het beschikken over een geldige autoverzekering - Controle

autoverzekering
technische keuring
automobiel
verplichte verzekering
politiecontrole

Chronologie

27/2/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009)
23/3/2009Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-725

Vraag nr. 4-3062 d.d. 27 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regelgeving voor de autokeuring zit vervat in het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. In bijlage 15 van dat koninklijk besluit wordt in concreto bepaald welke technische controles de autokeuring moet uitvoeren. Het gaat hier onder meer om controles op de reminstallatie, de stuurinrichting, de uitlaatemissies, het chassisnummer, enzovoort.

Overeenkomstig het artikel 23, 7 van het voornoemde koninklijk besluit moet de bestuurder de volgende documenten overmaken aan de autokeuring :

1 het inschrijvingsbewijs;

2 het gelijkvormigheidsattest of het Europees gelijkvormigheidsbewijs;

3 het identificatieverslag of de technische fiche.

Het bewijsstuk (de groene kaart) dat de bestuurder over een geldige autoverzekering beschikt wordt echter niet gevraagd door de autokeuring.

Van een controle op het beschikken over een geldige verzekering door de keuringscentra is echter nergens in het koninklijk besluit sprake. En dat is jammer.

Het lijkt mij immers logisch dat de keuringscentra ook een controle uitoefenen op het beschikken over een autoverzekering. Deze verzekering is een verplichte verzekering en de niet-verzekering van een auto kan zware gevolgen hebben.

Een periodieke controle op het beschikken over een geldige autoverzekering door de keuringscentra kan mijn inziens het aantal onverzekerde voertuigen en bijgevolg misschien ook het aantal vluchtmisdrijven terugdringen.

Om deze redenen zou ik de geachte staatsecretaris de volgende vragen willen stellen :

1. Wat is zijn standpunt betreffende de controle van de keuringscentra op het beschikken over een geldige autoverzekering ?

2. Heeft hij hiervoor al maatregelen genomen of overweegthij hier maatregelen voor te nemen ? Indien hij reeds maatregelen heeft genomen, wat is de stand van zaken hiervan ?

3. Kan hij deze maatregel op federaal niveau invoeren of moeten er hiervoor overlegprocedures plaatsvinden en/of wetgevende maatregelen worden genomen op regionaal niveau ?

Antwoord ontvangen op 23 maart 2009 :

Er zijn reeds een aantal maatregelen getroffen om het probleem van de niet-verzekerde voertuigen ten gronde aan te pakken. In de schoot van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds werd de databank “Veridass” opgericht die precies tot doel heeft om de niet-verzekerde voertuigen op te sporen.

Dit gebeurt op basis van de nummerplaatgegevens die door de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) maandelijks worden doorgespeeld aan deze databank. “Veridass” kruist dan de nummerplaatgegevens met de gegevens die afkomstig zijn van de verzekeringsmaatschappijen.

Het is dan de wettelijke opdracht van het Motorwaarborgfonds om de procedure op gang te zetten wanneer men vaststelt dat voor een ingeschreven voertuig het verzekeringscontract werd opgezegd zonder dat er een nieuw contract bij een andere verzekeraar werd afgesloten. Op dat ogenblik worden er herinneringsbrieven gestuurd en wanneer uiteindelijk geen gevolg daaraan wordt gegeven, wordt de politie daarvan op de hoogte gebracht.

De gegevens over de niet-verzekerde voertuigen worden sinds vorig jaar ook langs elektronische weg overgemaakt aan de politie. De niet-verzekerde voertuigen kunnen opgespoord worden bij een wegcontrole, maar ook wanneer zij geflitst zijn door bemande of onbemande camera’s, waarbij er een automatische matching gebeurt met de databank van niet-verzekerde voertuigen. Tegenwoordig wordt er ook geëxperimenteerd met een scan-systeem in het politievoertuig dat al rijdend de nummerplaten scant op onder andere niet-verzekerde voertuigen.

Uiteindelijk is het aan de politie om proces-verbaal op te stellen wegens niet-verzekering en de nummerplaat van het niet-verzekerde voertuig in beslag te nemen.

Heel deze processus wordt voortdurend verbeterd en verfijnd zodat er steeds meer niet-verzekerde voertuigen worden opgespoord. Dit zal in de toekomst nog meer het geval zijn door de toepassing van betere informaticasystemen.

Op het eerste gezicht lijkt het inderdaad vrij evident om ook door de autokeuring een controle op de verplichte autoverzekering te laten uitvoeren. Maar het is niet zo dat alle voertuigen ook naar de autokeuring moeten gaan. Voor personenwagens is dit slechts het geval wanneer ze vier jaar oud zijn. Bovendien gaat het slechts om een momentopname, namelijk op het ogenblik dat het voertuig aan een periodieke controle wordt onderworpen. De verzekeringstoestand kan bijvoorbeeld kort daarna wijzigen. Bovendien valt te vrezen dat wie niet verzekerd is, ook niet naar de autokeuring zal gaan.

Uiteraard kan over deze mogelijkheid nog verder worden nagedacht, maar ik ben de mening toegedaan dat het systeem dat door de Motorwaarborgfonds werd in het leven geroepen, het al mogelijk maakt om op een efficiënte manier tot de controle van de niet-verzekerde voertuigen over te gaan.