Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2850

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 22 januari 2009

aan de minister van Migratie- en Asielbeleid

Illegale immigratie - Vaststellingen - Evolutie - Andere migratiekanalen

illegale migratie
mensenhandel
officiŽle statistiek
politie
buitenlandse staatsburger

Chronologie

22/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 )
30/9/2009 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2851

Vraag nr. 4-2850 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Activiteitenverslag van de federale politie 2006 lees ik op blz. 16 dat het aantal illegalen die de scheepvaartpolitie heeft opgepakt, significant daalt. In 2004 werden nog 2 894 vaststellingen gedaan met betrekking tot illegale immigratie en mensensmokkel, in 2005 waren dat er 1 539, en in 2006, 873.

Vandaar mijn vragen :

1. Hoeveel vaststellingen van illegale immigratie en mensensmokkel deed de scheepvaartpolitie in 2008 en in 2007 ?

2. Geven deze cijfers opnieuw een dalende trend weer ?

3. Hoe verklaart de geachte minister deze dalende trend ? Zijn er verschuivingen merkbaar in de manier waarop illegalen naar ons land komen en onderschept worden ?

Antwoord ontvangen op 30 september 2009 :

1. Vooreerst dient opgemerkt te worden dat er in het jaar 2006 geen 873 maar wel 1 390 personen werden onderschept door de Scheepvaartpolitie in het kader van illegale immigratie en mensensmokkel (zie het desbetreffende jaarverslag van de Federale Politie ).

In vergelijking met 2006 zijn er in 2007 tien procent meer illegalen aangetroffen in de kusthavens wat neerkomt op een totaal van 1 529.

In 2008 werden er 2 167 illegale vreemdelingen onderschept in de havens van Zeebrugge en Oostende.

Hierbij moet wel vermeld worden dat bepaalde personen meerdere keren werden geïntercepteerd en dus meermaals in de statistieken voorkomen.

2. Deze cijfers tonen aan dat de laatste twee jaren geen verdere dalende trend vertonen. Ten opzichte van 2006 is het aantal onderscheppingen zowel in het binnenland als in de kuststreek gestegen. Vooral het aantal onderschepte Indiërs, Palestijnen, Irakezen en Algerijnen is sterk gestegen.

Hieruit mag echter niet afgeleid worden dat de illegalenproblematiek in de havens van Oostende en Zeebrugge opnieuw stijgend zou zijn. In 2002 en 2003 werden nog 6 000 illegalen onderschept. Vergeleken met de huidige toestand is er wel sprake van een duidelijke daling.

De voorbije jaren werden veel inspanningen geleverd om het probleem in te dijken en zijn er grote investeringen gebeurd op het vlak van beveiliging van deze havens waardoor de pakkans groter is geworden.

3. In de loop van 2008 kon er een verschuiving vastgesteld worden van de tot dan toe gebruikte modi operandi.

Meer en meer wordt het openbaar vervoer gebruikt (vooral de trein) om tot in de havens te geraken of tot op een parking in het binnenland. Van die parkings trachten de illegale vreemdelingen om, verstopt in een vrachtwagen, via de haven het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

Op basis van deze vaststellingen werd het initiatief genomen om het aantal geïntegreerde politieacties (meer bepaald een samenwerking tussen Dienst Vreemdelingenzaken, Spoorwegpolitie, Wegpolitie, lokale politiezones, maar ook de Britse migratiediensten) te verhogen.

Bovendien heb ik op 19 mei afspraken gemaakt met mijn Franse collega Eric Besson om meer gezamenlijk politie-controles door te voeren langs de snelwegen en op de treinen in het grensgebied, om meer informatie uit te wisselen, en om de strijd toe te spitsen op de filières van mensenhandelaars.