Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2662

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Dienst voor alimentatievorderingen - Centrale rol - Opname beslissingen in het rijksregister

alimentatieplicht
Rijksregister van de natuurlijke personen

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
7/10/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1933

Vraag nr. 4-2662 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Reeds verschillende jaren geleden is de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) opgericht met als opdracht het invorderen van het maandelijks bedrag van het onderhoudsgeld, de achterstallen daarvan en het betalen van voorschotten op het onderhoudsgeld.

De invorderingsgraad zou volgens de evaluatiecommissie van de DAVO stijgen maar het gevaar zou bestaan dat hij op een bepaald ogenblik stagneert of zelfs daalt.

Zelfs als het aantal dossiers stijgt zou het aantal personen dat op de DAVO een beroep zou kunnen doen, moeten kunnen geëvalueerd worden:

cijfers kunnen misschien worden gevraagd van de ‘silc’-enquête (Statistics on Income and Living Conditions);

de informatisering van Justitie zou het mogelijk moeten maken inlichtingen te bekomen;

De aangiftes in de provinciale besturen zouden bepaalde gegevens kunnen opleveren voor zover de DAVO-klanten die indienen.

De DAVO zou de rol kunnen spelen van centralisator van gerechtelijke beslissingen (of uittreksels) waarbij beslissingen over minderjarige kinderen zouden kunnen worden opgenomen in een rijksregister met als doel sneller tussen te kunnen komen in geval van niet-uitvoering van de onderhoudsverplichting. Deze tussenkomst zou een verlichting betekenen van de procedure voor de schuldeiser en zou de administratieve vereenvoudiging in de hand werken.

Vandaar mijn vragen:

1.Zijn er cijfergegevens voorhanden waaruit het aantal personen dat op de DAVO een beroep kan doen kan worden geëvalueerd? Zo ja, welke zijn deze cijfers?

2.Worden beslissingen over minderjarige kinderen opgenomen in het rijksregister? In ontkennend geval, bestaat de intentie de opname ervan in overweging te willen nemen?

Antwoord ontvangen op 7 oktober 2009 :

In antwoord op haar vraag, gelieve het geachte lid, hierna de volgende elementen van antwoord te vinden.

Met andere woorden, binnen het kader van de statistische wetgeving, meer bepaald van de vertrouwelijkheid van de ingezamelde gegevens, kan eventueel een aantal algemene data worden verschaft. Ik twijfel er echter sterk aan dat die voor DAVO relevant zouden zijn. Uiteraard blijf ik gaarne bereid om over een eventuele vraag van de minister van Financiën overleg te plegen.