Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2655

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Pensioenaanvraag leerkrachten - Formulier van de Pensioendienst voor de overheidssector - Afschaffing - Administratieve vereenvoudiging

administratieve formaliteit
pensioenregeling
leerkracht
Pensioendienst voor de overheidssector

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
9/4/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-42

Vraag nr. 4-2655 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de regeerperiode 2003-2007 werden al heel wat administratieve vereenvoudigingen doorgevoerd. Maar er blijkt nog werk aan de winkel. Leerkrachten die met pensioen willen gaan, dienen een formulier van de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) in te vullen om een raming te ontvangen van hun toekomstige pensioenrechten in de overheidssector. Nochtans heeft het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming perfect de gegevens voorhanden. Leerkrachten die in verschillende scholen hebben gewerkt, dienen zo heel wat informatie bijeen te verzamelen, terwijl deze bestaan bij het bovenvermeld ministerie.

Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen:

1. Is het mogelijk om dit formulier, en misschien nog enkele andere, af te schaffen in het kader van administratieve vereenvoudiging? Of ziet u het nut er wel degelijk van in?

2. In hoeverre is er samenwerking tussen federale en Vlaamse overheidsdiensten om informatieoverdracht van de verschillende administraties op elkaar af te stemmen zodat dubbel werk niet hoeft?

Antwoord ontvangen op 9 april 2009 :

1. In antwoord op haar voormelde vraag heb ik de eer mevrouw de senator mee te delen dat het formulier waarvan sprake in haar vraag vooralsnog niet kan worden afgeschaft. Voor de ambtenaren bestaat er, in tegenstelling tot voor de werknemers uit de private sector, immers momenteel nog geen “individuele rekening” die een overzicht van hun loopbaan bevat en ter beschikking kan worden gesteld van de instanties die ze nodig hebben voor het vervullen van hun respectieve opdrachten.

Het project CAPELO (“Elektronische loopbaan overheid”) heeft echter tot doel om een dergelijke loopbaanpersoonsgegevensbank voor de overheidsector te verwezenlijken. Aldus zou de Pensioendienst voor de Overheidssector in staat zijn om aan alle personeelsleden van de overheidssector, onder wie de leerkrachten, een loopbaanoverzicht en een pensioenraming aan te bieden. Een bijkomend voordeel van dit project behelst de vervanging van het papieren pensioendossier door het elektronisch pensioendossier.

2. De uitbouw van de hogervermelde CAPELO-persoonsgegevensbank, aan de hand van persoonsgegevens uit de multifunctionele aangifte van de loon- en arbeidstijdgegevens (DMFA) vergt in elk geval een samenwerking tussen de federale overheidsdiensten en de regionale overheidsdiensten.

Daarbij zal worden nagegaan op welke wijze de verwerking van persoonsgegevens op de meest efficiënte wijze kan worden verwezenlijkt.