Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2632

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Pensioensplit - Delen van pensioenrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden - Concrete wetgevende maatregelen

pensioenregeling
gehuwde persoon
geregistreerd samenwonen
uitkering aan nabestaanden
overdracht van pensioenrechten
deeltijdarbeid
beroepsleven

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
5/2/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2081

Vraag nr. 4-2632 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bijna één op vier vrouwen heeft een pensioen lager dan 500 euro per maand. De helft van de gepensioneerde vrouwen heeft een pensioen tussen 500 en 1 000 euro. Met andere woorden : drie kwart van de vrouwen heeft een pensioen lager dan 1 000 euro.

In het regeerakkoord 2009-2012 van deze regering kwamen de meerderheidspartijen overeen om de pensioenrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden te delen. Bedoeling is dat de beroepsactieve partner financieel mee verantwoordelijk wordt gesteld wanneer de andere partner kiest om bijvoorbeeld loopbaanonderbreking te nemen. Op die manier kan een deel van de pensioenrechten van de voltijds werkende partner worden overgedragen aan de andere partner die zijn of haar arbeidsduur verminderde.

Uw beleidsnota (De kamer, doc 52 0995/005) meldt daar echter niets over. Daarom legde ik in de schoot van de Senaat daarvoor een wetsvoorstel neer (nr. 4-964).

1. Waarom staat de pensioensplit niet in de beleidsnota van de geachte minister ? Ondersteunt zij dit idee nog ? Zo ja, waarom ? Zo neen, waarom niet ?

2. Is zij zinnens om een initiatief terzake te nemen en een wetsontwerp in te dienen in het parlement of meent zij dat dit besproken kan worden in de schoot van de Senaat op basis van mijn wetsvoorstel ?

Antwoord ontvangen op 5 februari 2009 :

In antwoord op haar vragen kan ik het geachte lid meedelen dat het regeerakkoord inderdaad vermeldt dat « De Regering de splitsing van de pensioenen zal invoeren. Wanneer één van de partners zorgactiviteiten op zich neemt en daarvoor zijn of haar carrière beperkt, zullen de voor die periodes gevormde pensioenrechten op gelijke wijze verdeeld kunnen worden tussen de partners. »

Het ligt inderdaad in mijn bedoeling om zorgtaken meer te valoriseren. Ik heb hierrond nog geen concrete plannen uitgewerkt in mijn beleidsnota voor 2009 omdat het me aangewezen lijkt dat deze thematiek behandeld zou worden in de schoot van de Nationale pensioenconferentie. Ik zal daarom aan de leden van de Task Force voorstellen om dit in één van de werkgroepen te behandelen.

Aan de hand van de werkzaamheden van de werkgroep kunnen dan eventuele concrete voorstellen uitgewerkt worden.