Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2628

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie - Niet betaalde facturen - Bedragen

ministerie
facturering
Rekenhof (BelgiŽ)
betalingstermijn
overheidsboekhouding
financiŽle administratie

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
13/2/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2013

Vraag nr. 4-2628 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Federale Staat zou begin 2008 voor zo'n 2 miljard euro aan niet betaalde facturen hebben openstaan. 73 miljoen euro staat het kabinet Justitie achter in het betalen van haar facturen. Begin dit jaar schatte de minister van Justitie dat er zo'n 7 000 facturen nog niet betaald werden. Zesenzestig rechtszaken waren toen lopende. Begin januari 2007 antwoordde de toenmalig minister van Justitie op een schriftelijke vraag nr. 51-1224 van collega Devlies (Kamer, Vragen en Antwoorden nr. 51-156, blz. 30236) dat : "op 31 december 2006 het totaal bedrag van de facturen die via het voorafgaand visum van het Rekenhof betaald worden en waarvoor de normale betalingstermijn verstreken was 16 276 498,80 euro bedroeg."

Vandaar mijn vraag aan de geachte minister :

1. Hoeveel nog te betalen facturen liggen er op dit moment nog bij de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie ? Over welk totaalbedrag spreken we concreet ? Welke maatregelen neemt u en de POD om deze betalingsachterstand weg te werken ?

2. Hoeveel bedraagt de actuele betalingsachterstand, over hoeveel facturen gaat het, hoeveel rechtszaken werden aangespannen tegen de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie tot op heden ?

3. Zijn er statistische cijfers in de tijd (in vergelijking met 2005, 2006 en 2007) voorhanden met betrekking tot deze problematiek ? Met andere woorden stijgt de betalingsachterstand en het bedrag ?

4. Zijn er gegevens over het totaalbedrag aan betaalde moratoire intresten ?

Antwoord ontvangen op 13 februari 2009 :

Hieronder vindt het geachte lid een antwoord op haar vragen.

1. Op datum van 24 december 2008, datum van sluiting van de burelen tussen Kerstmis en nieuwjaar, bleven er bij de dienst Begroting van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie in totaal negentien facturen voor een bedrag van 531 386,31 euro aan schuldvorderingen onbetaald. De oorzaken moeten gezocht worden in de drukke eindejaarsperiode én de door de Thesaurie opgelegde eindejaarskalender (waardoor de facturen ten laatste op 12 december nog in betaling gesteld konden worden). Het gaat hier dus om een jaarlijks weerkerend fenomeen, dat telkens bij het begin van het daaropvolgende jaar wordt weggewerkt.

2. In het kader van de Balanced Scorecard worden er bij de POD statistieken bijgehouden over de gemiddelde betaaltermijnen. Hieruit blijkt dat, op basis van een maandelijkse steekproef, de gemiddelde betalingstermijn in 2008 (d.i. de termijn tussen de datum van ontvangst van de factuur bij de POD en de eigenlijke betaaldatum) 33 dagen bedroeg (jaargemiddelde). Dit is beduidend minder dan de reglementair voorziene termijn van 50 dagen. Er kan dan ook bezwaarlijk van een betalingsachterstand gesproken worden.

Sedert 1 januari 2007, datum waarop de POD Maatschappelijke Integratie volledige beheersautonomie verkregen heeft, werd er één enkele rechtszaak ingespannen ingevolge een betalingsachterstand bij de POD. Aangezien de verschuldigde som inmiddels in betaling was gesteld, heeft dit niet tot een vonnis geleid.

3. Aangezien de POD pas sinds 1 januari 2007 volledige autonomie verkregen heeft, zijn er geen cijfers beschikbaar voor de eraan voorafgaande periode. Na de opstart in 2007 - die niet zonder problemen op het vlak van de begrotingsuitvoering is gepaard gegaan - , konden pas vanaf eind 2007 statistieken worden opgemaakt. Daardoor zijn er dan ook enkel vanaf het jaar 2008 cijfergegevens beschikbaar.

4. In 2007 werden geen verwijlintresten uitbetaald. In 2008 daarentegen werd een bedrag van 3 226,98 euro aan verwijlintresten uitbetaald. Deze intresten hadden alle betrekking op facturen uit 2007, waarvoor de betaling pas in 2008 heeft kunnen plaatsvinden.