Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2264

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Niet betaalde facturen - Bedragen

ministerie
facturering
Rekenhof (BelgiŽ)
betalingstermijn
overheidsboekhouding
financiŽle administratie
officiŽle statistiek

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
12/5/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1997

Vraag nr. 4-2264 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Federale Staat zou begin 2008 voor zo'n 2 miljard euro aan niet betaalde facturen hebben openstaan. 73 miljoen euro staat het kabinet Justitie achter in het betalen van haar facturen. Begin dit jaar schatte de minister van Justitie dat er zo'n 7 000 facturen nog niet betaald werden. Zesenzestig rechtszaken waren toen lopende. Begin januari 2007 antwoordde de toenmalig minister van Justitie op een schriftelijke vraag nr. 51-1224 van collega Devlies (Kamer, Vragen en Antwoorden nr. 51-156, blz. 30236) dat : "op 31 december 2006 het totaal bedrag van de facturen die via het voorafgaand visum van het Rekenhof betaald worden en waarvoor de normale betalingstermijn verstreken was 16 276 498,80 euro bedroeg."

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel nog te betalen facturen liggen er op dit moment nog bij de Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn ? Over welk totaalbedrag spreken we concreet ? Welke maatregelen neemt u en de FOD om deze betalingsachterstand weg te werken ?

2. Hoeveel bedraagt de actuele betalingsachterstand, over hoeveel facturen gaat het, hoeveel rechtszaken werden aangespannen tegen de FOD FinanciŽn tot op heden ?

3. Zijn er statistische cijfers in de tijd (in vergelijking met 2005, 2006 en 2007) voorhanden met betrekking tot deze problematiek ? Met andere woorden stijgt de betalingsachterstand en het bedrag ?

4. Zijn er gegevens over het totaalbedrag aan betaalde moratoire intresten ?

Antwoord ontvangen op 12 mei 2009 :

Het geachte lid gelieve hierna een antwoord te vinden op de door haar gestelde vragen.

1. Momenteel beschikt de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën nog niet over volledige statistieken aangaande de totale som openstaande facturen voor het jaar 2008, onder meer omdat de facturen via verschillende diensten en rekenplichtigen ingediend worden.

Uit de inlichtingen in mijn bezit blijkt dat op 1 januari 2009, van de 52 138 facturen, geregistreerd in het geautomatiseerd boekhoudsysteem, 10 212 (19,59 %) ervan laattijdig werden betaald voor een totaalbedrag van 74.5  miljoen euro.

Om de betalingsachterstand doeltreffend te bestrijden, onderneemt de FOD Financiën al jaren acties om enerzijds de geautomatiseerde behandeling van de facturen verder uit te breiden, en anderzijds de responsabilisering van de betrokken medewerkers die tussenkomen in het vereffeningproces te stimuleren.

In afwachting van de uitvoering van het FEDCOM-project, heeft het departement een geïntegreerd registratiesysteem ontwikkeld, waarmee de facturen accuraat en centraal kunnen worden opgevolgd, met het oog op de naleving van de juridische betalingstermijnen.

Deze databank wordt beheerd door de stafdienst Budget en Beheerscontrole (B&B), en bevat zowel de uitgaven van de centrale diensten, als deze voor het grootste deel van de buitendiensten.

2. Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord op de eerste vraag.

Over het aantal geschillen dat door het te laat betalen van facturen aan de rechtbanken wordt voorgelegd, is er geen exact cijfermateriaal beschikbaar.

Tot op heden is er in ieder geval zeer weinig beroep gedaan op de gerechtelijke instanties.

In geval van overschrijding van de vastgestelde betalingstermijnen past het departement immers ambtshalve de reglementering toe inzake nalatigheidintresten, zoals voorzien door de wetgeving op overheidsopdrachten of de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, waarop de crediteur kan terugvallen wanneer hij conventioneel of via factuurvoorwaarden niet in nalatigheidintresten of in een schadebeding voorzag.

3. Sinds 2005 neemt het percentage tijdige betalingen gestadig toe, zoals blijkt uit de boordtabellen van de stafdienst B&B:

58 % in 2005;

62 % in 200;

78 % in 2007;

80 % in 2008.

4. Het bedrag van de verwijlintresten aangerekend op de begroting (kredieten van het lopende jaar en overdrachten) van de FOD Financiën) bedroeg voor 2008: 399 650.90 euro.