Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2018

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 17 november 2008

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer - Niet betaalde facturen - Bedragen

facturering
Rekenhof (BelgiŽ)
betalingstermijn
overheidsboekhouding
ministerie
financiŽle administratie

Chronologie

17/11/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008 )
11/12/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-2018 d.d. 17 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Federale Staat zou begin 2008 voor zo'n 2 miljard euro aan niet betaalde facturen hebben openstaan. 73 miljoen euro staat het kabinet Justitie achter in het betalen van haar facturen. Begin dit jaar schatte de minister van Justitie dat er zo'n 7 000 facturen nog niet betaald werden. Zesenzestig rechtszaken waren toen lopende. Begin januari 2007 antwoordde de toenmalig minister van Justitie op een schriftelijke vraag nr. 51-1224 van collega Devlies (Kamer, Vragen en Antwoorden nr. 51-156, blz. 30236) dat : "op 31 december 2006 het totaal bedrag van de facturen die via het voorafgaand visum van het Rekenhof betaald worden en waarvoor de normale betalingstermijn verstreken was 16 276 498,80 euro bedroeg."

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel nog te betalen facturen liggen er op dit moment nog bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer ? Over welk totaalbedrag spreken we concreet ? Welke maatregelen neemt u en de FOD om deze betalingsachterstand weg te werken ?

2. Hoeveel bedraagt de actuele betalingsachterstand, over hoeveel facturen gaat het, hoeveel rechtszaken werden aangespannen tegen de FOD Mobiliteit en Vervoer tot op heden ?

3. Zijn er statistische cijfers in de tijd (in vergelijking met 2005, 2006 en 2007) voorhanden met betrekking tot deze problematiek ? Met andere woorden stijgt de betalingsachterstand en het bedrag ?

4. Zijn er gegevens over het totaalbedrag aan betaalde moratoire intresten ?

Antwoord ontvangen op 11 december 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid hierna de gevraagde toelichting te verstrekken.

1. a) Het totaal aantal facturen en schuldvorderingen die zich op 4 december 2008 nog bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer bevinden en nog niet werden geordonnanceerd bedraagt 342.

Het betreft schuldvorderingen en facturen die in het elektronisch betalingssysteem Cobra werden ingevoerd en waarvan de ordonnanceringsbestanden nog niet naar het Centrum voor Informatieverwerking van de Thesaurie (CIV) werden doorgestuurd.

b) Het totaal bedrag van de facturen en schuldvorderingen die zich op 4 december 2008 nog bij de FOD Mobiliteit en Vervoer bevonden en nog niet werden geordonnanceerd beloopt 8,4 miljoen euro.

c) Het feit dat de vermelde facturen en schuldvorderingen zich in de FOD bevinden betekent geenszins dat er sprake is van betalingsachterstand omdat de betalingstermijn nog niet verstreken is.

Voor een deel van deze facturen werd reeds een ordonnantieformulier opgemaakt en kunnen onmiddellijk aan het CIV worden overgemaakt.

Ook met betrekking tot de andere facturen en schuldvorderingen die zich in het betalingssysteem bevinden is er nog tijd tot en met 15 december om de betalingsprocedure af te handelen.

Slechts met betrekking tot een beperkt aantal van deze facturen en schuldvorderingen is er sprake van betalingsachterstand. Het aantal en het bedrag is vermeld in het antwoord op vraag 2.

Onder de in voege zijnde maatregelen werd in het bijzonder aandacht besteed aan de monitoring van de uitgaven door middel van een maandelijkse opvolging van het gebruiksritme van de vastleggingskredieten en de ordonnanceringskredieten.

Het stipt opvolgen van deze gegevens laat immers toe een situatie te vermijden waarbij onvoldoende kredieten een belangrijke vertraging bij de uitvoering van de betalingen zouden veroorzaken.

De laatste weken werden systematisch herinneringen aan de diensten gezonden.

Een systeem van prestatiemeting via boordtabellen werd eveneens ingevoerd ten einde de regelmatige afhandeling van de betalingsprocedure te kunnen opvolgen.

2.a) Het totaal bedrag van de facturen en schuldvorderingen waarvan de reglementaire betalingstermijn op 4 december 2008 verstreken is beloopt ongeveer 698,4 euro.

b) Het gaat in totaal over achtenvijftig facturen en schuldvorderingen.

c) Er werden geen rechtszaken aangespannen tegen de FOD Mobiliteit en Vervoer.

3. Er werden tot op heden geen statistieken opgemaakt met betrekking tot deze problematiek.

4. Ja. Met betrekking tot de werken (Beliris) werden gedurende de jaren 2005, 2006 en 2007 respectievelijk 47 700 euro, 24 900 euro en 103 200 euro aan moratoire interesten betaald.