Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1941

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 29 oktober 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten

ministerie
dienstverleningscontract
openbare aanbesteding
overheidsadministratie
overheidsopdrachten

Chronologie

29/10/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008)
28/11/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1954
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955

Vraag nr. 4-1941 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Regelmatig worden er door de ministers en staatssecretarissen, hun beleidscellen (cellen beleidsvoorbereiding) en administraties studies besteld bij derden.

Kan u mij voor elke studieopdracht die vanaf 10 juni 2007 door u, uw eventuele voorganger(s), uw kabinet of administratie werd uitgeschreven het volgende meedelen:

1. het onderwerp van de studieopdracht en omschrijving ervan;

2. de vraagstelling of beleidsproblematiek die aan de basis ligt van de opdracht; welke beleidsdoelstelling wordt er met andere woorden mee betracht?

3. de wijze van gunning en naam en plaats van de exploitatiezetel/woonplaats van diegene aan wie de studieopdracht werd toegewezen,

4. Werd de opdracht aan de meest voordelige (goedkoopste) offerte toevertrouwd en zo neen, waarom niet?

5. de datum waarop de opdracht werd aanbesteed en datum waarop deze dient/diende te worden afgeleverd.

6. de totale kostprijs van de studie;

7. de taal/talen waarin deze studie (eindrapport) werd/wordt opgesteld en afgeleverd;

8. de verspreiding die aan het eindrapport van deze studie werd/wordt gegeven;

9. de concrete gevolgen er aan de resultaten en de conclusies van deze studie werden gegeven.

10. Op welke wijze werden de conclusies van de studie met andere woorden in het beleid omgezet en uitgevoerd? Wat is in voorkomend geval de actuele stand van zaken van de uitvoering van de conclusies van deze studie?

Antwoord ontvangen op 28 november 2008 :

In het kader van mijn bevoegdheden als Minister voor KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Onderzoek werden volgende studies uitgeschreven vanaf 10 juni 2007 :

A. Wat de KMO’s betreft

1. Studie over vrije beroepen

Het onderzoek moet de politieke en administratieve overheid een beter inzicht brengen in de redenen waarom een beoefenaar van een vrij beroep zijn beroepsactiviteit al of niet onderbrengt in een vennootschap of in een vereniging. Ook moet de studie kunnen gebruikt worden om jonge startende beoefenaars een duidelijke en objectieve informatie te kunnen meegeven bij de start van hun vrije beroepsactiviteit.

De toewijzing gebeurde volgens een onderhandelde procedure zonder bekendmaking die in twee offertes resulteerde : de ene, vanwege de Union des classes moyennes (UCM), de andere vanwege Partena. Deze laatste diende de overheidsopdracht uit te voeren voor een bedrag van 63 525 euro, dit ondanks het feit dat de offerte van UCM ietwat goedkoper was, maar het voorstel van Partena was kwalitatief beter. De opdracht werd op 28 juni 2007 toegewezen en werd in maart 2008 afgerond. Er werd een verslag in het Frans overhandigd eind februari 2008. Het voorstel 15 van het KMO-Plan beoogt de uitbreiding naar gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen, dokters,…

Hiertoe onderlijn ik de noodzakelijkheid om de kwestie te bespreken in overleg met de vrije beroepen.

De studie bestelt door de Federale overheidsdienst (FOD) Economie kan als basis fungeren voor dit werk.

2. Studie over de betrekkingen tussen de kleine en middelgrote ondernemingen als leverancier van de grootdistributie in België, zowel van voedingsproducten als van niet-voedingsproducten en diensten

De kleine en middelgrote ondernemingen vormen een belangrijke schakel in het Belgische economische weefsel en zijn een belangrijke bron van tewerkstelling en groei ervan. Als toeleveranciers van de grootdistributie en van aankoopcentrales ondervinden zij, naar hun zeggen, bepaalde problemen om als evenwaardige economische partners te worden behandeld. Ze ondervinden als leveranciers van goederen en diensten bijvoorbeeld moeilijkheden om te reageren op onder meer de prijzendruk, de eenzijdige bepalingen betreffende te leveren volumes, en andere aanvullende eisen vanwege de grootdistributie of de aankoopcentrales. De overheidsopdracht werd op 4 december 2007 toegewezen aan de Haute école de commerce (HEC)-École de gestion de l'université de Liège (ULg) ten gevolge van een onderhandelde procedure zonder bekendmaking waarbij elf dienstverleners werden geraadpleegd.

Van de twee voorstellen werd dat van de ULg weerhouden omwille van het feit dat deze kwalitatief beter was ondanks een kleine meerprijs. De thans in uitvoering zijnde overheidsopdracht bedraagt 59 532 euro. Het eindverslag wordt verwacht midden december 2008.

3. Studie over de deelname en de toegang van KMO’s aan overheidsopdrachten

De uiteindelijke doelstelling van deze studie is sterke argumenten naar voren te brengen waarmee het federaal beleid zich kan heroriënteren zodat KMO’s gemakkelijker zouden kunnen toetreden tot offerteaanvragen van aanbestedende overheden en zodat zij beter aan overheidsopdrachten zouden kunnen deelnemen. Ten gevolge van een onderhandelde procedure zonder bekendmaking werd Praxis Management Consulting Group in aanmerking genomen voor de uitvoering van deze opdracht ten bedrage van 66 500 euro BTW niet begrepen. De overheidsopdracht werd na raadpleging van zestien dienstverleners toegewezen. De in aanmerking genomen firma was de enige die een offerte had ingediend. De opdracht werd op 30 april 2008 met het voorleggen van een verslag in het Frans afgesloten. De auteurs hebben mondeling hun resultaten voorgesteld tijdens een sessie waar medewerkers van E4 (in aanwezigheid van de voorzitter van de Commissie inzake overheidsopdrachten) en van E5, alsook vertegenwoordigers van mijn kabinet aanwezig waren. De voorstellen 25 tot 28 van het KMO-Plan zijn grotendeels gebaseerd op de aanbevelingen van Professor Van Caillie in zijn studie.

B. Wat het Federaal Wetenschapsbeleid betreft :

Sinds 10 juni 2007 loopt er bij het Federaal Wetenschapsbeleid een studieopdracht met betrekking tot het Muziekinstrumentenmuseum (MIM), een departement van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG).

1 en 2. De opdracht bestond uit een audit binnen het MIM om een stand van zaken op te maken aan de hand van gesprekken met het personeel.

3 en 4. Overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorwaarden houdende regeling van de in naam van de Belgische Staat geplaatste overheidsopdrachten voor leveringen (wet van 24 december 1993, koninklijke besluiten van 8 januari en 26 september 1996 en bijlagen), heeft het Federaal Wetenschapsbeleid de audit van het MIM toegekend aan het consultancybedrijf Roland-Berger, gelegen in de Vorstlaan te Brussel, voor een bedrag ten belope van 30 250 euro (BTW inbegrepen).

5. De resultaten van de audit werden in juni 2008 in de vorm van een verslag in drievoud aan het Federaal Wetenschapsbeleid bezorgd.

6. Het bedrag ten belope van 30 250 euro (BTW inbegrepen) wordt aangerekend op basisallocatie 60.37.12.12, wat overeenstemt met de kredieten voor het beheer en de valorisatie van de federale wetenschappelijke instellingen.

7. In het Frans.

8. De Staat behoudt zich het recht voor, in welke vorm dan ook, de resultaten van die opdracht te publiceren of ze ter beschikking te stellen van derden met vermelding van de naam van de auteur.

C. Wat het Zelfstandigen

1. Wat betreft het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)

 1. Audit van de gebouwen betrokken door het centraal bestuur (Brussel).

 2. Meerjarig plan voor onroerende investering.

 3. Onderhandelingsprocedure.
  Freestone, Lebeaustraat 2 à 1000 Brussel.

 4. Neen.
  Gebruik van verschillende criteria : prijs, voorstelling van de opdracht, kwaliteit van de offerte.

 5. 1 oktober 2008.
  1 februari 2009.

 6. 46 630 euro zonder BTW.

 7. Nederlands.

 8. Intern.

 9. Studie nog in uitvoering.

 10. Studie nog in uitvoering.

2. Wat betreft de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, directie-generaal (DG) Zelfstandigen

 1. Een audit van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen. De opdracht bestaat erin een inventaris op te stellen van de concrete acties die de fondsen dienen te ondernemen en een kostenanalyse uit te werken van de reële en de redelijk te verantwoorden kosten van deze acties in het kader van hun wettelijke taken.

 2. In een recent verslag heeft het Rekenhof een aantal lacunes naar boven gebracht in het huidige systeem van financiering van de fondsen. Teneinde een hervorming van het financieringssysteem uit te werken heeft de overheid nood aan een precies beeld van de huidige reële kosten en de redelijk te verantwoorden kosten die de taken van de fondsen met zich mee brengen.

 3. Algemene offerteaanvraag. De opdracht werd gepubliceerd op 2 oktober 2008 zodat de gunningsprocedure momenteel nog loopt.