Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1932

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 29 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Dienst voor alimentatievorderingen - Centrale rol - Opname beslissingen in het rijksregister

alimentatieplicht
Rijksregister van de natuurlijke personen

Chronologie

29/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 )
17/12/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1933

Vraag nr. 4-1932 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Reeds verschillende jaren geleden is de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) opgericht met als opdracht het invorderen van het maandelijks bedrag van het onderhoudsgeld, de achterstallen daarvan en het betalen van voorschotten op het onderhoudsgeld.

De invorderingsgraad zou volgens de evaluatiecommissie van de DAVO stijgen maar het gevaar zou bestaan dat hij op een bepaald ogenblik stagneert of zelfs daalt.

Zelfs als het aantal dossiers stijgt zou het aantal personen dat op de DAVO een beroep zou kunnen doen, moeten kunnen geëvalueerd worden:

cijfers kunnen misschien worden gevraagd van de ‘silc’-enquête (Statistics on Income and Living Conditions);

de informatisering van Justitie zou het mogelijk moeten maken inlichtingen te bekomen;

De aangiftes in de provinciale besturen zouden bepaalde gegevens kunnen opleveren voor zover de DAVO-klanten die indienen.

De DAVO zou de rol kunnen spelen van centralisator van gerechtelijke beslissingen (of uittreksels) waarbij beslissingen over minderjarige kinderen zouden kunnen worden opgenomen in een rijksregister met als doel sneller tussen te kunnen komen in geval van niet-uitvoering van de onderhoudsverplichting. Deze tussenkomst zou een verlichting betekenen van de procedure voor de schuldeiser en zou de administratieve vereenvoudiging in de hand werken.

Vandaar mijn vragen:

1.Zijn er cijfergegevens voorhanden waaruit het aantal personen dat op de DAVO een beroep kan doen kan worden geëvalueerd? Zo ja, welke zijn deze cijfers?

2.Worden beslissingen over minderjarige kinderen opgenomen in het rijksregister? In ontkennend geval, bestaat de intentie de opname ervan in overweging te willen nemen?

Antwoord ontvangen op 17 december 2008 :

 1. De Dienst voor Alimentatievorderingen valt onder de bevoegdheid van de minister van Financiën.

  Mijn diensten beschikken niet over cijfergegevens waaruit het aantal personen dat op de Dienst voor Alimentatievorderingen een beroep kan doen, kan worden geëvalueerd.

  Om het aantal personen te kennen dat op de Dienst voor Alimentatievorderingen beroep kan doen, zouden niet alleen het aantal uitvoerbare gerechtelijke beslissingen, overeenkomsten en uitvoerbare schikkingen die een onderhoudsgeld vastleggen, gekend moeten zijn maar ook de maandelijkse bestaansmiddelen van de onderhoudsgerechtigden.

  Artikel 4 van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst vooralimentatievorderingen bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, bepaalt immers dat het recht op voorschotten op het onderhoudsgeld wordt toegekend wanneer de maandelijkse bestaansmiddelen, hetzij van de niet- onderhoudsplichtige vader of moeder of van de persoon aan wie bij rechterlijke beslissing de bewaring van het kind werd toegekend, hetzij van het kind indien het meerderjarig is en niet rnet bovenvermelde persoon leeft, niet hoger zijn dan het bedrag vermeld in artikel 1409, § 1, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, in voorkomend geval verhoogd met het bedrag vastgesteld in artikel 1 409, § 1, vierde lid en geïndexeerd overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.

 2. De vragen met betrekking tot het Rijksregister vallen onder de bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken.

  ik wil er evenwel de aandacht op vestigen dat het mij voorkomt dat een eenvoudige vermelding van beslissingen over minderjarige kinderen die betrekking hebben onderhoudsgelden in het Rijksregister niet zou volstaan om sneller tussen te kunnen komen in geval van niet- uitvoering van de onderhoudsverplichting. De volledige beslissing, of minstens de essentiële elementen zoals het bedrag van het onderhoudsuitkering, de duur van de onderhoudsuitkering en het eventuele andere systeem van aanpassing van de uitkering aan de kosten van levensonderhoud dan de aanpassing aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, zou dan moeten worden opgenomen in het Rijksregister.

  Het Rijksregister is evenwel een systeem van informatieverwerking dat instaat voor de opneming, memorisatie en de mededeling van informatie betreffende de identificatie van natuurlijke personen en dat niet gericht is op het opnemen van rechterlijke beslissingen.