Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1836

van Nele Jansegers (Vlaams Belang) d.d. 28 oktober 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Jaarverslagen - Verplichting - Informatie

ministerie
verslag over de werkzaamheden
kostprijs

Chronologie

28/10/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008)
25/11/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1840
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1850

Vraag nr. 4-1836 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de volgende informatie mij voor elke instelling die onder uw voogdij staat meegedeeld worden :

1) Is deze instelling verplicht een jaarverslag op te stellen en zo ja, krachtens welke regeling ?

2) Voor wat de jaren van 2005 tot en met 2007 betreft :

- Wat is de kostprijs per jaarverslag ?

- Hoeveel bladzijden telt elk jaarverslag ?

- Hoeveel exemplaren werden ervan aangemaakt ?

- Is dit ook elektronisch beschikbaar ?

Antwoord ontvangen op 25 november 2008 :

Wat de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie betreft :

Ik breng het geachte lid op de hoogte van het feit dat de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie voor het vierde opeenvolgende jaar een thematisch jaarverslag uitgeeft. Dit is nochtans geen wettelijke verplichting.

Dit verslag met de naam “Jaaroverzicht” ontvouwt op transversale wijze alle acties van de verschillende algemene directies rond één van de bevoegdheden van de FOD Economie.

Het wordt uitgebracht in tweeduizend Nederlandstalige en tweeduizend Franstalige exemplaren, verspreid in de politieke en academische wereld en onder de stakeholders naargelang het gekozen thema en gedrukt in de drukkerij van de FOD Economie.

De kostprijs van die operatie bedroeg 14 209 euro in 2005, 16 638 euro in 2006, 21 577 euro in 2007 en 8 254,78 euro in 2008.

De pdf-versie van dit veslag staat op de site van de FOD Economie (http://economie.fgov.be) en kan gratis worden gedownload.

Ingevolge een beslissing van het Directiecomité van 20 maart 2007 werd er trouwens overeengekomen dat naast het thematisch jaaroverzicht, elke algemene directie op vrijwillige basis haar eigen activiteitenverslag ter beschikking kan stellen.

In 2007 werden er twee activiteitenverslagen gedrukt ten behoeve van twee verschillende algemene directies in tweehouderd exemplaren en in elke taal (drukkosten : 10 158 euro). Die activiteitenverslagen kunnen eveneens worden geraadpleegd op de site van de FOD Economie (http://economie.fgov.be).

Dit jaar werden – of worden thans – zes activiteitenverslagen opgemaakt. Om te hoge drukkosten evenwel te vermijden, werd er beslist die verschillende verslagen enkel te drukken op aanvraag.

Een pdf-versie van de verslagen van de zes betrokken algemene directies zal op de site worden geplaatst en enkel worden gedrukt op aanvraag.

Wat de Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) betreft :

Op grond van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Artikel 13, §2) : “Het (agentschap) maakt aan de minister driemaandelijkse verslagen over betreffende zijn werkzaamheden, binnen de maand na het einde van de periode waarop het verslag betrekking heeft, evenals een jaarverslag over zijn werkzaamheden, dat eveneens een balans van de bereikte resultaten met betrekking tot zijn opdrachten omvat, dat het tevens overmaakt aan het Parlement.”

a, b en c: zie tabel hieronder. Vanaf 2007 (activiteitenverslag 2006) geeft het FAVV naast de uitgebreide versie ook een verkorte versie uit (“feiten en cijfers”) in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.Activiteitenverslag voor het jaar …


2004

(uitgave 2005)

2005

(uitgave 2006)

2006

(uitgave 2007)

2007

(uitgave 2008)

a) Kostprijs (incl. BTW)

Uitgebreide versie

22 540

23 350

17 495

15 279

Verkorte versie

8 166

5 587

b) Volume (aantal bladzijden)

Uitgebreide versie

244 + cover 

200 + cover 

184 + cover

224 + cover

Verkorte versie

48 + cover

72 + cover

c) Oplage (aantal exemplaren)

Uitgebreide versie

3 000 Nl

2 000 Fr

4 000 Nl

2 000 Fr

3 000 Nl

2 000 Fr

2 000 Nl
1 000 Fr

Verkorte versie

2 000 Nl

1 500 Fr

1 000 En

500 De

1 000 Nl

750 Fr

750 En

250 De

d) Zowel de uitgebreide als de verkorte versie zijn beschikbaar op de website van het FAVV : www.favv.be.

Wat het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)-(CERVA) betreft :

1) Het CODA-CERVA is verplicht een jaarlijks verslag te publiceren, volgens het koninklijk besluit van 20 april 1965 (artikel7, §5) dat het organische statuut van de federale wetenschappelijke instituten vastlegt.

2)

Jaar publicatie

kostprijs

Aantal bladzijden

Aantal exemplaren

Elektronische versie

2005

10500 euro

97

1600

ja

2006

7316 euro

50

1800

ja

2007

14481euro

142

1600

jaWat het Belgisch Interventie en Restitutie Bureau (BIRB) betreft :

In dit kader verwijs ik ook naar de antwoorden van het BIRB op de parlementaire vragen van de heren De Padt Guido en D'Haeseleer Guy van 9 mei 2008.

Antwoord op vraag 1.

Alle verslagen en rapporten worden opgemaakt als gevolg van de Europese wetgeving en zijn dus noodzakelijk voor het BIRB, voor de klanten van het BIRB en voor de politieke verantwoordelijken.

Antwoord op vraag 2.

Jaarverslag 2005: 8 511,80 euro, 52 pagina's, 250 exemplaren Nederlands en 250 exemplaren Frans,

Jaarverslag 2006: 4 669,30 euro, 54 pagina's, 250 exemplaren Nederlands en 250 exemplaren Frans,

Jaarverslag 2007: 5 265,02 euro, 62 pagina's, 300 exemplaren Nederlands en 300 exemplaren Frans.

De jaarverslagen BIRB 2005, 2006 en 2007 worden gepubliceerd op de website van het BIRB.

Wat het Federaal Wetenschapsbeleid betreft :

Sinds 2002 heeft het Federaal Wetenschapsbeleid geen jaarverslag meer opgesteld.

Het tijdschrift « Science Connection » heeft de plaats ingenomen van het jaarverslag en verschijnt vijfmaal per jaar (het oktobernummer 2008 is in een oplage van 24 700 exemplaren verschenen).

De federale wetenschappelijke instellingen zijn ertoe gehouden jaarverslagen te publiceren, die door de beheerscommissie waaronder zij ressorteren worden goedgekeurd, overeenkomstig artikel 5, 5°, van het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die onder mijn bevoegdheid vallen.

Wat de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid betreft :

Wat het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) betreft:

1. Er is geen wettelijke verplichting.

Wat betreft de directie-generaal (DG) Zelfstandigen:

1. Er is geen wettelijke verplichting.

2. Geen, aangezien er binnen deze periode geen jaarverslag was.