Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-174

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 14 januari 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

Pensioenaanvraag leerkrachten - Formulier van de Pensioendienst voor de overheidssector - Afschaffing - Administratieve vereenvoudiging

administratieve formaliteit
pensioenregeling
leerkracht
Pensioendienst voor de overheidssector

Chronologie

14/1/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 )
18/2/2008 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-42

Vraag nr. 4-174 d.d. 14 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de regeerperiode 2003-2007 werden al heel wat administratieve vereenvoudigingen doorgevoerd. Maar er blijkt nog werk aan de winkel. Leerkrachten die met pensioen willen gaan, dienen een formulier van de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) in te vullen om een raming te ontvangen van hun toekomstige pensioenrechten in de overheidssector. Nochtans heeft het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming perfect de gegevens voorhanden. Leerkrachten die in verschillende scholen hebben gewerkt, dienen zo heel wat informatie bijeen te verzamelen, terwijl deze bestaan bij het bovenvermeld ministerie.

Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen:

1. Is het mogelijk om dit formulier, en misschien nog enkele andere, af te schaffen in het kader van administratieve vereenvoudiging? Of ziet u het nut er wel degelijk van in?

2. In hoeverre is er samenwerking tussen federale en Vlaamse overheidsdiensten om informatieoverdracht van de verschillende administraties op elkaar af te stemmen zodat dubbel werk niet hoeft?

Antwoord ontvangen op 18 februari 2008 :

Het geachte lid heeft dezelfde vraag eveneens gesteld aan de minister van Pensioenen (schriftelijke vraag nr. 4-41). Ik wens dan ook in de eerste plaats te verwijzen naar het antwoord dat mijn collega heeft verstrekt. Als minister bevoegd voor administratieve vereenvoudiging en e-government kan ik hier nog wel het volgende aan toevoegen :

1. Momenteel kan een raming van het toekomstig rustpensioen in de overheidssector aangevraagd worden via drie kanalen, namelijk :

— de inlichtingsbureaus van de Pensioendienst voor de Overheidssector;

— de website www.kenuwpensioen.be;

— het formulier pensioenraming.

Deze raming is dus niet de eigenlijke pensioenaanvraag.

Het afschaffen van de mogelijkheid om een raming van het toekomstig pensioen te bekomen via het invullen van een formulier pensioenraming zou in eerste instantie eerder een vermindering Inhouden van het keuzeaanbod dan een administratieve vereenvoudiging.

Wel zal ik aan de minister van Pensioenen suggereren dat het bestaande formulier maximaal vereenvoudigd wordt door gebruik te maken van het principe van de eenmalige gegevensinzameling.

Hierbij moet de aanvrager gegevens die over hem reeds bekend zijn, niet nog eens op dit formulier invullen.

Ook het simulatie-instrument, dat in de geïnformatiseerde werkwijze voor deze berekening wordt gebruikt, zou op termijn uitgebreid moeten kunnen worden met een module die de achterliggende databanken met loopbaangegevens hanteert. Momenteel is dit echter nog niet mogelijk.

2. De Pensioendienst voor de Overheidssector, de Rijksdienst voor pensioenen, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Sociale zekerheid, en de FOD Sociale Zekerheid hebben het initiatief genomen de VZW SIGeDIS (Sociale Individuele Gegevens — Données individuelles sociales) op te richten : deze VZW is precies belast met het beheer van alle loopbaangegevens.

Deze databank zal op termijn, naast private loopbaangegevens, ook het beheer van de loopbaangegevens van de volledige publieke sector verzekeren. Ze zal op deze wijze niet alleen de informatieverstrekking verbeteren en optimaliseren, maar ook bijdragen tot een vereenvoudiging van het beheer en de behandeling van pensioendossiers.