Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1647

van Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA) d.d. 24 september 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Zelfstandigen - Beroepsallergie - Sociaal vangnet

zelfstandig beroep
beroepsziekte
allergie
arbeidsongeschiktheid
invaliditeitsverzekering
ziekteverzekering
officiŽle statistiek
sociale zekerheid

Chronologie

24/9/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008)
22/10/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1646

Vraag nr. 4-1647 d.d. 24 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Steeds meer zelfstandigen hebben te lijden onder een beroepsallergie. Vooral landbouwers, schilders, bakkers en kappers zouden met dit probleem kampen.

De allergieŽn zijn het gevolg van langdurige blootstelling aan bepaalde beroepsgebonden producten en treffen de middenstander vaak pas op latere leeftijd.

Voor een deel van de zelfstandigen zijn de klachten zo hinderlijk dat ze hun baan niet langer kunnen uitoefenen.

De vzw Astma- en Allergiekoepel vraagt daarom een sociaal vangnet te creŽren voor deze groeiende slachtoffers.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1.Zijn er cijfergegevens beschikbaar over het aantal zelfstandigen dat de laatste tien jaar gestopt is met het uitoefenen van de beroepsactiviteit wegens een beroepsallergie? Graag had ik een uitsplitsing per jaartal bekomen?

2.Acht de Minister het aangewezen maatregelen te nemen om tegemoet te komen aan de vraag van de vzw Astma- en Allergiekoepel?

Antwoord ontvangen op 22 oktober 2008 :

1. Ik kan het geachte lid geen cijfers meedelen betreffende deze problematiek. De redenen dan de stopzetting van de zelfstandigen activiteit worden niet systematisch opgevraagd. Bovendien betreft het hier medische gegevens. Deze zijn, zoals het geachte lid weet, zeer privacygevoelig.

2. Zoals het geachte lid ongetwijfeld weet is een goede sociale zekerheid voor de zelfstandigen één van mijn voornaamste bekommernissen.

De persberichten over zelfstandigen met een allergie die hun zaak noodgedwongen dienen stop te zetten, lieten mij niet onberoerd. Daarom heb ik de opdracht gegeven deze problematiek te onderzoeken.

Het klopt dat dergelijke personen volgens de huidige stand van de wetgeving niet gerechtigd zijn op een vergoeding van het Fonds voor beroepsziekten. Evenmin hebben ze recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Momenteel wordt onderzocht in hoeverre de problematiek van de beroepsallergieën op de best mogelijke manier zou kunnen worden opgevangen.

Meer in het algemeen denk ik hierbij aan een uitbreiding van de bestaande sociale verzekering in geval van faillissement. Wanneer zelfstandigen door een geval van overmacht (zoals een beroepsallergie) gedwongen worden hun zelfstandige activiteit stop te zetten, zouden zij deze verzekering kunnen genieten op voorwaarde dat zij door de stopzetting volledig zonder een beroeps- of vervangingsinkomen komen te staan.